Misyon - Vizyon

Gazi Üniversitesi;

Misyon

Üniversitemiz temel değerleri doğrultusunda bireyler yetiştirme; araştırmalar yoluyla evrensel düzeyde fikir, bilgi, bilim, teknoloji ve hizmet üreterek toplumsal sorunların çözümüne ve hayat boyu öğrenme sürecine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve sanatta, girişimci ve öncü bir üniversite olmak.

Temel Değerler

Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet’in öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk eğitim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuru ve araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla;

►Eğitim ve Araştırmada Öncü

Evrensel bilime ve millî kültürün oluşmasına katkı sağlayan öğrenme ve araştırma isteğini teşvik eden yüksek akademik niteliği,

►Kalite Odaklı

Kurum kültürüne uygun olarak; eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet alanlarında çağın gerek ve ihtiyaçlarına göre sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdürmeyi,

►Katılımcı

Kurumsal karar verme süreçlerini iç ve dış paydaş katılımı sağlayarak yürütmeyi,

►Çevreye Duyarlı

Ürün ve hizmetleri geliştirirken ve sunarken çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine özen göstermeyi,

►Sorgulayıcı ve Yenilikçi

Bilimde özgünlüğü arayan; araştırma, eğitim, teknoloji konularındaki gelişmelerde sorgulayıcı, eleştirel, toplumun ve insanlığın gereksinimlerine hizmet edecek yenilikçi çağdaş yaklaşımı,

►İnsana ve Topluma Karşı Sorumlu

Millî değerleri sahiplenmeyi merkeze alan, her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği; farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan evrensel yaklaşımı;

Üretilen bilgi, teknoloji ve hizmeti iç ve dış paydaşlar aracılığı ile toplum yararına sunmayı,

►Liyakat ve Etik Değerlere Bağlı

Evrensel, bilimsel, akademik ve mesleki etik değerleri merkeze almayı;

Başarıyı, yeteneği, çalışmayı ve çabayı yüceltmeyi; seçim ve değerlendirmelerini yetkinlikler temelinde ve nesnelliği gözeterek gerçekleştirmeyi,

►Kurumsal Aidiyeti Yüksek

Mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir kurum olmayı,

►Tarih ve Kültürüne Bağlı

Tarihî, kültürel, millî ve manevi değerlere karşı duyarlı bir yaklaşıma sahip olmayı,

►Bölgesel ve Küresel Sorumluluklarının Farkında

Sahip olduğu birim ve insan kaynaklarıyla ülkenin fiziki, ekonomik, stratejik ve sosyal şartlarına, yakın coğrafya ve dünya sorunlarına duyarlı olmayı ve çözüm üretebilmeyi kendine temel değerler olarak benimser.

Eğitim Bilimleri Enstitüsü;

Misyon

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Misyonu; milletimizin geçmişten getirdiği birikim ve gücünden yararlanarak, geleceğin müreffeh Türkiye’sinin inşasında etkin roller alabilecek, Üniversitemizin adını gururla taşıdığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği “fikri hür, vicdanı hür”,  vatan, millet, bayrak sevdasıyla dolu, millî ve evrensel değerleri özümseyerek, çağdaş düşünceli bireylere ve topluma sahip olmayı sağlayacak lider ve öncü eğitimciler yetiştirmektir.

Ayrıca adının “eğitim” olmasına istinaden, toplumun her kesiminden her düzeydeki bireylere  “toplumsal sorumluluk” görevini gerçekleştirmek adına eğitim vermek de bu misyonun içerisinde yer almaktadır.

Vizyon

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Vizyonu; hakkıyla yerine getirmeye kararlı olduğu,  özünde, vatanına, milletine ve değerlerine bağlı, tasarruf bilinci yüksek, çevreye duyarlı, sürdürülebilir kalkınmanın gereklerinin farkında olan birey ve toplum yetiştirmeyi hedefleyen, bütün faaliyetlerinde en ileri bilimsel çalışma ve teknoloji olanaklarından yararlanarak özgün, yaratıcı, aydın ve insanlığın yaşam kalitesini yükseltici araştırmaların gerçekleştirildiği, ulusal ve uluslararası anlamda önderlik edebilecek bir Enstitü olmaktır.

Değerler

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini esas alan;

► Bilimin önderliğine inanmış, yaratıcılığı ve özgün düşünceyi yücelten,

► Vatanımızın ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü,

► Devletimizin bekasını esas alan,

► Milli ve evrensel değerlerin öncelikli olarak ele alındığı,

► Eğitimin, toplumsal gelişmeye öncülük ettiğine inanıldığı,

► Tasarruf bilinci yüksek,

► Çevreye saygı ve sosyal sorumluluk bilincinde olan bir kurumdur.

 

background image