Geçici 83. Madde Kapsamında (Öğrenci Affı) Başvuru Kabulü

Yükseköğretim Kurumunun Geçici 83. Madde çerçeve uygulama ilkeleri için tıklayınız.

Üniversitemiz Geçici 83. Madde usul esasları için tıklayınız.

Üniversitemiz Geçici 83. Madde usul esasları ek madde için tıklayınız.

Kapsamı:

05.07.2022 tarihinden önce ilişiği kesilmek kaydıyla,

Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler;
( Üniversitelerince, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten öldürme (madde 81, 82 ve 83), işkence (madde 94 ve 95), eziyet (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkum olmaları veya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller, terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları, sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler hariç olmak üzere, )

 

Lisansüstü programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar;

Kanundan yararlanmak için 07.11.2022 tarihi mesai bitimine kadar başvuru yapabilirler.

Başvuru için istenen belgeler:

 1. BAŞVURU FORMU için tıklayınız...
 2. Adli Sicil Kaydı (Son bir hafta içerisinde e-Devlet üzerinden alınabilir)
  Adli sicil kaydı olan adayların detaylı belge sunmaları gerekmektedir. 
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Yabancı Uyruklular için pasaportun fotokopisi)
 4. 3 adet vesikalık fotoğraf

 

Başvurular, ilgili Enstitüye şahsen veya noter tasdikli vekaletname verilen kişi aracılığı ile yapılabilir. Posta, kargo, belgegeçer (faks), e-posta vb. yollarla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. 

Başvurular 07 Kasım 2022 tarihi mesai bitimine kadar alınacaktır ve adayların 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenimlerine başlayabilmeleri için başvurularını, 09 Eylül 2022 tarihi mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra başvuruda bulunan adaylar 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenimlerine başlayacaklardır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi:

Başvuru belgeleri tam olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınır. Değerlendirme, başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, öğrencinin sorumlu olacağı dersler ve dönemler gibi hususlar dikkate alınarak ilgili komisyonlar tarafından yapılır. Komisyonların önerileri Enstitü Yönetim Kurullarında görüşülerek karara bağlanır.

İntibak Hükümleri:

 • Geçici 83 üncü madde kapsamında kayıt hakkı kazanan tüm öğrenciler yürürlükteki yönetmeliğe tabidirler.
 • Yüksek lisans ve doktora programında ders aşamasında kaydı silinen öğrencilerin intibakları mevcut müfredata göre yapılır.
 • Yeterlik aşamasında kaydı silinmiş öğrencilerin intibakları, yeterlik aşamasına yapılacaktır. 
 • Yeterlik aşamasını geçmiş olan öğrenciler tekrar yeterlik sınavına girmeyeceklerdir.
 • Tez Döneminde olan öğrencilerin intibakları, önceki dönemlerde tezde kaydettiği aşama dikkate alınmaksızın "Tez Dönemine/Tez Çalışması"na yapılır.
 • Doktora programına kayıt hakkı kazanan, ana dilleri hariç Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 16. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler 2 yarıyıl içerisinde ilgili Yönetmelikte bahsedilen 55 puan şartını sağlamak zorundadır. Öğrencinin derse kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 2 yarıyıl içerisinde asgari dil koşulunu sağlamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişiği kesilir.  
 • Tez dönemine intibakı yapılan öğrenciye danışman atamasında öğrencinin tercihi dikkate alınarak, ilgili Ana Bilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
 • Geçmişte alınıp başarılı olunan derslerin sayılıp sayılmayacağı intibaklarında belirtilir. Daha önce aldıkları derslerden başarılı olunanların intibakları, alınan derslere eşdeğer dersin AKTS kredisine eşit sayılarak yapılır.
 • İntibak işlemleri ana bilim dalının ilgili komisyonları tarafından değerlendirilerek enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

Azami süre ve Katkı Payları:

7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Eklenen Geçici 83 'üncü Maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarına dönerek kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt tarihinden itibaren azami süresi başlar. Program süresi ise "2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan hükümlere göre hesaplanır. 

 

Bu usul ve esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleriyle Enstitü Yönetim Kurulu ve Senato Kararları uygulanır.

Uygulamalarda karşılaşılan tereddütlü durumlarda; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanmış ilkeler doğrultusunda, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararları geçerli olur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ek ilkeler gönderilmesi halinde Üniversitemizce yeniden düzenleme yapılır.

background image