Değerlendirme ve Sonuçların İlanı (2021-2022 Bahar)

Değerlendirme ve Sonuçların İlanı

 

 1. Yüksek Lisans/doktora programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanı hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar öğrenci alınır.
 2. Değerlendirmede kullanılmak üzere ALES puanı (en az %50’si), Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) ve Yabancı Dil Puanı yüzdelik ağırlıklarının ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığının Akademik Kurul Kararı ile Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanmıştır. Programların başarı puanı hesaplamasında kullanılacak değerlendirme oranları için tıklayınız..
 3. Ön Eleme (Giriş Sınavına Girmeye hak kazanan Adayların Belirlenmesi): Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınavını uygulayacak programlarda "Sınav hariç" Ana Bilim Dallarının belirlediği değerlendirme oranları (ALES, AGNO ve Yabancı Dil Puanı) kullanılarak sıralama yapılır. İlan edilen kontenjanın üç katı kadar aday, bilimsel değerlendirme sınavına alınır.
 4. Giriş Sınavı Notu Oranları (Yazılı ve Mülakat/Sözlü bilimsel değerlendirme sınavının her ikisini yapacak programlar için oranlar): Yazılının %50’si, Mülakatın %50’sinin toplamı Giriş Sınavı Notu olarak belirlenmiştir.
 5. Yazılı ve/veya mülakat bilimsel değerlendirme sınav notu Yüksek Lisans için 50 Puanın; Doktora Programı için 60 Puanın altında kalan adayların sınav puanı hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir.
 6. Sonuçların Belirlenmesi: Giriş Sınavı Yapacak Programlarda her programda ayrı ayrı belirlenmiş olan Başarı Puanının hesaplanmasında kullanılacak Oranlar; ALES, Mezuniyet Puanı AGNO, Yabancı Dil Puanı ve Giriş Sınavı Notu Yüzdelik Oranlarına göre elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve sıralama puanı 60 ve daha yüksek olan adaylar kontenjan dâhilinde değerlendirmeye alınır. (Yönetmelik M6/2).
 7. Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz  (100) üzerinden yüksek lisans için elli (50), doktora için altmış (60) puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz ve başarısız olarak değerlendirilir (G.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Uygulama Esasları M2/2). 
 8. Yabancı Uyruklu Öğrenci Alımında ALES ve Yabancı Dil Şartı istenmeyecek olup;  Yüksek Lisans Programlarımız için Lisans AGNO puanı 2.3; Doktora Programlarımız için Yüksek Lisans AGNO puanı 2.5 olarak belirlenmiştir. Yerleştirme Başarı Puanı sadece AGNO puanına göre hesaplanacaktır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır.
 9. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Öğrenci Alımında ALES ve Yabancı Dil Şartı istenmeyecek olup; Yerleştirme Başarı Puanı sadece Lisans AGNO puanına göre hesaplanacaktır. (en az başvuru puanı AGNO 2.3 olarak belirlenmiştir.) 
 10. Enstitümüzde (tezsiz yüksek lisans programları hariç) aynı anda birden fazla programa başvuru yapılamaz. Adayın başvurduğu her Programın değerlendirilmesi birbirinden bağımsız olarak hesaplanmaktadır.
 11. Gazi Üniversitesi tüm Enstitülerine lisansüstü başvurularda toplamda  (tezsiz yüksek lisans programları hariç) iki tercih hakkı bulunmaktadır.
 12. Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Adayın daha önce tezli lisansüstü bir programda kaydı varsa; kazandığı programa kayıt yaptırabilmesi için (YÖKSİS’te görünen) kaydını sildirmesi gerekmektedir.
 13. Doktora, Tıpta Uzmanlık (TUS) Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS),  Eczacılıkta Uzmanlık (EUS) mezunlarının yüksek lisans ve/veya doktora  programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve ilgili programlara başvurularında hesaplamalara dahil edilecek ALES puanı Gazi Üniversitesi Senatosu kararı ile 70 olarak belirlenmiştir. Programın diğer Özel Şartlarını sağlayan adaylar başvuru yapabileceklerdir.
 14. Mezuniyet notu veya ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında Yükseköğretim Kurulunun 4’lük ve 100’lük sistem çevrim tablosu esas alınır. 
 15. Değerlendirme sonucunda; yerleştirme puanlarında eşitlik oluştuğu takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olan Adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitünün ağ adresinden ilan edilir.

 

background image