DERS KAYIT SÜREÇLERİ: Öğrencilerimiz ve Danışmanlarının Dikkatine! (2020-2021 Bahar)

2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar yarıyılı Lisansüstü Öğrencilerin Ders Kayıtları için sistem, 11 Şubat 2021 tarihinde saat 14:00'de açılacak olup; 15 Şubat 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. 16-17 Şubat 2021 tarihleri arasında Etkileşimli Danışman Onayları için sistem açık olacaktır. Öğrencilerimiz Halkbanka öğrenci numarası ile öğrenim ücretlerini yatırabileceklerdir.

 

Ders Kayıt İşlemlerine ilişkin detaylı bilgilendirmelere aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

  1. Yeni Kayıt Yaptıran Öğrencilerimiz Öğrenci Numarası için tıklayınız!
  2. Öğrenci Ders Kayıt İşlemleri Rehber için tıklayınız!
  3. Ders kayıt işlemleri hakkındaki anlatımlı video için tıklayınız!
  4. Danışman onayı işlemleri hakkındaki anlatımlı video için tıklayınız!
  5. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payları/ Öğrenim Ücretleri için tıklayınız!
  6. Katkı payı ve öğrenim ücretlerinin belirlenmesine dair 02.10.2020 tarihli ve 2020/325 sayılı G.Ü. Yönetim Kurulu Karar eki için tıklayınız..
  7. Öğrenci ÖBS Girişi / Ders Kaydı yapmak için tıklayınız! (Öğrencilerimizin Sisteme ilk giriş şifresi T.C. Kimlik Numarasının ilk 5 hanesidir. Yeni başlayan Yabancı Uyruklu öğrencilerimize şifreleri mail olarak iletilmiştir.)

Bilindiği üzere Enstitümüz Bilim Dalları Lisansüstü Programlarında Öğretmenliği ile biten programların adı Eğitimi olarak değiştirilmişti.

Öğretmenlik Programlarında kayıtlı Öğrencilerimizin Öğrenci Bilgi Sisteminde ders kayıtlarını yaparken, Eğitimi ile biten programları seçerek yapması gerekmektedir.

Ayrıca; Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programının adı da, Eğitim Yönetimi olarak değiştiğinden aynı şekilde ders kaydı yapılacaktır.

Yukarıda bahsedilen ve Enstitü Ortak Programdan ders seçecek öğrencilerimizin, ÖBS ders kayıt ekranında -MÜFREDAT DIŞI/BÖLÜM DIŞI DERSLER- menüsünden seçim yapmaları gerekmektedir. 

Eğitim Ortak Programı Dersleri: ders programları ve dikkat edilecek hususlar için tıklayınız!

 

Dersler ve Program Süreleri

Tezli Yüksek Lisans Programı 60 kredi değerinden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer, tez hazırlık dersi dâhil en az 9 ders  ve tez çalışması dersleri ile birlikte en az 120 krediden oluşur.

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıl olup, program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.

 

Doktora Programı için bir eğitim öğretim dönemi 60 krediden az olmamak koşuluyla; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders, seminer dersi, tez hazırlık dersi dâhil en az 9 ders, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 krediden oluşur.

Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır. Doktora programı için gerekli ders dönemindeki zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıldır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programı 60 krediden az olmamak üzere; en az 10 ders ile dönem projesi dâhil 90 krediden oluşur. Programı tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır.

 

Enstitülerde Ortak Okutulacak Derslere İlişkin Detaylar:

Üniversitemiz Senatosunun 26.09.2019 tarihli 13 nolu toplantısında alınan 2019/128 sayılı, (Seminer, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik, Tez Hazırlık, Yeterlik Sınavı, Tez Çalışması ve Dönem Projesi Derslerinin; Teorik, Uygulama ve AKTS Bilgilerini içeren) Enstitülerinde Lisansüstü Ortak Derslerin açılmasına ilişkin karar için tıklayınız.. 

 

Teze Hazırlık, Tez Çalışması ve Yeterlik Sınavı Derslerine İlişkin Detaylar:

"Yüksek Lisans Tezine Hazırlık” Dersine ilişkin detaylar için tıklayınız! (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)

‘Yüksek Lisans Tez Çalışması” Dersine ilişkin detaylar için tıklayınız! (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)

"Doktora Tezine Hazırlık” Dersine ilişkindetaylar için tıklayınız!  (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)

"Yeterlik Sınavı” Dersine ilişkin detaylar için tıklayınız! (Bilim Dalı Başkanlığı Adına Açılan Şubeden Seçilir)

"Doktora Tez Çalışması” Dersine ilişkin detaylar için tıklayınız! (Danışmana Açılan Şubeden Seçilir)

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki öğrencilerimiz; önce sistemden dersi seçecekler ve sonrasında kayıt olduğu ders başına 600 lira ücreti bankaya yatıracaklardır. Eğer ücretlerini ders kayıtları öncesinde bankaya yatırmak isterlerse dönemlik toplam ücret çıkacaktır. Ders kaydı sonrasında ücretini yatırmayan öğrencilerimizin ders onayları yapılmayacaktır.

 

Ders kaydına ilişkin teknik problemler için: Öğrenci Numarası, Programı ve yaşadığı soruna ilişkin sistem uyarı mesajını da ekleyerek egtbil@gazi.edu.tr adresine yönlendirmeniz halinde daha hızlı ve verimli çözüm üretilecektir.

Bilgilerinize..


Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği

Yarıyıl kaydı, ders alma işlemleri, ekle-bırak ve not yükseltme

MADDE 8 – (1) Her öğrenci, akademik takvimde belirtilen süreler içinde ders alma işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yeniler. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez.

(2) Öğrencinin, Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti yoksa her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

(3) Öğrencinin kayıt yenilemediği yarıyıl öğrenim süresinden sayılır.

(4) Yarıyıl ders kaydı, öğrenci ve danışman tarafından onaylandıktan sonra geçerlidir. Program süresini aşan öğrenciler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesi hükümlerine göre katkı payı veya öğrenim ücreti öder.

(5) Yarıyıl kaydını tamamlamış olan öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-bırak tarihlerinde ders ekleme, bırakma işlemlerini danışmanı, danışmanı atanmayan öğrenciler ise danışmanı atanıncaya kadar ana bilim/bilim dalı başkanı ile birlikte yapar ve ders kayıt onayını alır.

(6) AGNO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, ders tekrarı yapabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son başarı harf notu geçerlidir.

MADDE 22 – b) Öğrencinin dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerini başarıyla tamamlayamaması veya bu süre içerisinde enstitü yönetim kurulu önerisi ve Senato onayıyla belirlenen başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getirememesi durumunda yönetim kurulu kararıyla öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

background image