Tez/Tez Önerisi Değerlendirme Formu

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ/TEZ ÖNERİSİ DEĞERLENDİRME FORMU 

                                                                                                                                                                                                  Ö-6

Değerlendirme

Sonucu

Tez/tez önerisi biçim ve içerik olarak uygun görüldü.

 

 

Tez/tez önerisi biçim ve içerik ile ilgili ilkelere uygun hale getirilmelidir.*

 

*Tez/tez önerisinde kılavuza uygun olmayan gösterimler metin üzerinde belirtilmiştir. İlgili gösterimler düzeltmeye    ilişkin örnek mahiyetinde olup bu düzeltmeye ilişkin tezin tamamı taranmalı ve ilgili düzeltmeler yapılmalıdır. 

         Düzeltilmiş tez/tez önerisi ile birlikte bu form ve düzeltme verilen eski tez/tez önerisi de enstitüye teslim edilmelidir.

Öğrencinin Adı Soyadı:

Tarih :….../.…../…..…..

BİÇİMSEL DEĞERLENDİRME

Bölümler

Açıklama

Evet

Hayır

KAPAK

Danışman Onayı

Tez/tez önerisinin kapak sayfası danışmanın unvanı, adı, soyadı, tarih ve ıslak imzalı “Uygundur” ibaresini gösteren parafını içermektedir.

 

 

Kapak

Kapak sayfası TÖYK[1]’da yer alan Ek 5’e uygun olarak hazırlanmıştır.

 

 

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

İçindekiler sayfası TÖYK’da yer alan Ek 15’e uygun olarak hazırlanmıştır.

 

 

Sayfa Numaraları

İçindekiler sayfasında yer alan sayfa numaraları tez/tez önerisindeki metinle tutarlıdır.

 

 

Görsel Araçlar

Tez/tez önerisinde en az iki adet tablo, şekil, grafik vb. görsel araçların ön bölümde listesi verilmiştir (varsa).

 

 

Simge ve Kısaltmalar

Tez/tez önerisinde en az iki adet simge ve/veya kısaltma ön bölümde “Simge ve Kısaltmalar Listesi”nde verilmiştir (varsa).

 

 

GENEL BİÇİM ESASLARI

Kenar Boşlukları

Tez/tez önerisinde, TÖYK 4. sayfada yer alan “Kenar Boşlukları” ilkeleri uygulanmıştır.

 

 

Yazı Karakteri ve Büyüklüğü

Tez/tez önerisinin tüm metninde TÖYK 5. sayfada yer alan “ Yazı Karakteri ve Büyüklüğü” ilkeleri uygulanmıştır.

 

 

Sayfa Düzeni

Tez/tez önerisinin tüm metninde TÖYK’de yer alan “Sayfa Düzeni” ilkeleri uygulanmıştır.

 

 

Satır Aralıkları, Paragraf ve Hizalama

Tez/tez önerisinin tüm metninde TÖYK 6. sayfada yer alan “Satır Aralıkları, Paragraf ve Hizalama” ilkeleri uygulanmıştır.

 

 

Dil Kuralları

Tez/tez önerisi, yazıldığı dilin kurallarına uygun olarak, akademik bir dille ve anlaşılır bir biçimde yazılmıştır.

 

 

Sayfaların Numaralandırılması

Tez/tez önerisinin sayfa numaralandırılması TÖYK 7. Sayfada yer alan “Sayfaların Numaralandırılması” ilkelerine uygun biçimde hazırlanmıştır.

 

 

Başlık Düzeyleri

Tez/tez önerisinde yer alan başlıklar TÖYK 7-8. sayfalarda yer alan başlık düzeylerine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

 

Metin İçi Kaynak Gösterimi ve Alıntı

Tez/tez önerisinde, TÖYK 19. Sayfada yer alan metin içi kaynak gösterimi ve alıntı yapma kurallarına uyulmuştur.

 

 

Dipnot

Tez/tez önerisinde dipnot TÖYK 17. sayfada yer alan ilkelere uygun olarak gösterilmiştir (varsa).

 

 

Tablo ve Şekiller

Tez/tez önerisinde tablo ve/veya şekil TÖYK 15. sayfada yer alan ilkelere uygun olarak hazırlanmıştır (varsa).

 

 

 

[1] Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Lisansüstü Tez ve Tez Önerisi Yazım Kılavuzu’nu (Ocak, 2016) ifade eder.

SON BÖLÜM

Bölümler

Açıklama

Evet

Hayır

Kaynaklar

Kaynaklar bölümünde yer alan gösterimler TÖYK 25. sayfada yer alan örneklerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

 

 

İÇERİK DEĞERLENDİRMESİ

BAŞLIK

Başlık-İçerik Uyumu

Tez/tez önerisinin başlığı açık ve anlaşılır olup tez/tez önerisinin içeriğini yansıtmaktadır.

 

 

GİRİŞ

Problem Durumu

Problem durumu açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya konmuştur.

 

 

Amaç

Araştırmanın amacı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya konmuştur.

 

 

Önem

Araştırmanın önemi ve alana katkısı açık ve anlaşılır bir biçimde ortaya konmuştur.

 

 

Araştırma Soruları

Araştırma soruları amaca uygun ve açık bir biçimde ortaya konmuştur.

 

 

YÖNTEM

Amaca Uygunluk

Yöntem araştırmanın amacına uygun bir biçimde belirlenmiştir.

 

 

Yönteme İlişkin Detaylar

Yönteme ilişkin detaylar (model, evren/örneklem/çalışma grubu, varsa veri toplama aracı/veri toplama/veri analiz teknikleri) kullanım gerekçeleri ile birlikte açıklanmıştır.

 

 

KAYNAKLAR

Güncellik

Tez/tez önerisinin hazırlanmasında kullanılan kaynaklar günceldir.

 

 

Yeterlik

Ulusal ve uluslararası kaynaklardan yeterince yer verilmiştir (Araştırma konusundan kaynaklanan özel durumlar hariç).

 

 

BÜTÜNLÜK

İçerik Bütünlüğü

Tez/tez önerisinin içeriği mantıksal bir bütünlük ve akış içinde hazırlanmıştır.

 

 

 

 

background image