Yönerge

 

T.C.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 

EĞİTİM BİLİMLERİ  ENSTİTÜSÜ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün teşkilatlanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Hukuki Dayanak

           MADDE 2 – Bu Yönerge 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2489 Sayılı Kefalet Kanunu, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Taşınır Mal Yönetmeliği, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu Yönergede geçen;

a)Kanun: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununu,

b)Kurum: Gazi Üniversitesini,

c)Üst Yönetici: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d)Yönerge: Bu Yönergeyi,

e)Enstitü: Eğitim Bilimleri Enstitüsünü,

f)Müdür: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürünü,

g)Müdür Yardımcısı: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısını,

h)Enstitü Sekreteri: Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sekreterini,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Enstitünün Amacı, Kapsamı ve Standartları

 

Enstitünün Amacı

MADDE 4 – Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü; kuruluşundan bu yana lisans ve yüksek lisans mezunlarının bilgilerini derinleştirmek, seçtikleri alanda uzmanlaşmalarını sağlamak, arzu edenleri akademik kariyere hazırlamak, yeni kurulan ve lisansüstü eğitim veremeyen üniversitelerin kadrolarını yetiştirmek amacıyla lisansüstü programlar yürütmektedir.

 

Enstitü, amacı doğrultusundaki alanlarda çalışmalarını yürütür. Türkiye’nin beşeri sermayesine katkı sağlamayı kendine misyon edinen Enstitü, bilimsel çalışmalar çerçevesinde kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, bilimsel toplantılar düzenlemekte ve yayın yapmaktadır. Lisansüstü eğitimin temel amaçlarından biri, topluma araştırma yapan ve araştırma sonuçlarını değerlendiren bireyler kazandırmaktır. Her mezuniyet tezi kendi çapında ve alanında bir araştırma ve yayın anlamına gelmektedir.

Eğitim  Bilimleri  Enstitüsünün  Kapsamı

MADDE 5 – Kurumun tüm işlem ve faaliyetleri Rektörlüğümüz denetimi kapsamındadır. Bu işlem ve faaliyetler, uymakla yükümlü bulunulan ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür.

Eğitim  Bilimleri  Enstitüsünün  Standartları

 MADDE 6 – Yönetim faaliyetleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür, açıklık bulunmayan hallerde ise danışma mekanizmalarından görüş sorulur ve etik kurallar dikkate alınır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Enstitünün Yönetimi ve Görevleri

Enstitünün Yapısı

 MADDE 7 – Enstitü Müdürlüğü; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreteri ile ihtiyaca göre diğer personelden oluşur.

Enstitü Müdürlüğü idari yönden doğrudan Üst Yöneticiye bağlı olarak faaliyetlerini yürütür. Enstitü Müdürlüğü Üst Yönetici dışındaki makam veya mercilerle ilişkilendirilemez. Personel görevini Enstitü Müdürüne bağlı olarak yürütür.

Eğitim  Bilimleri  Enstitüsünün Görevleri

MADDE 8 – Enstitü Müdürlüğü; Müdür, Müdür Yardımcıları, Enstitü Sekreteri ile Öğrenci İşleri Birimi, Personel İşleri Birimi, Maaş Tahakkuk Birimi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi, Bilgi İşlem Birimi ve Evrak Kayıt Birimlerinden oluşmuştur.  

 

Enstitü Müdürü

 

MADDE 9 – Enstitü Müdürü, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, Enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok  iki yardımcısı bulunur.

 

Müdürün Görevleri                                 

MADDE 10 –  Müdürün görevleri;

a)Enstitü kurullarına başkanlık etmek, Enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve Enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

b)Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Enstitünün genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek,

c)Enstitünün ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek,  Enstitü bütçesi ile ilgili öneriyi Enstitü Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

d)Enstitünün birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak,

e)Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Müdürün Yetkisi

            MADDE 11 – Enstitünün ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

Müdürün Mali Sorumluluğu

MADDE 12 – Enstitü Müdürü aynı zamanda Harcama Yetkilisidir. Harcama Yetkilileri bütçede öngörülen ödenekleri kadar, ödenek gönderme belgesiyle kendisine ödenek verilen Harcama Yetkilileri ise tahsis edilen ödenek tutarında harcama yapabilir. Bütçeden harcama yapılabilmesi, Müdürün harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

            Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının (aylık, yolluk, ek ders, mesai v.b) bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve bu Kanun çerçevesinde yapmaları gereken diğer işlemlerden sorumludur.   

Harcama Yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve taşınır yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur. Harcama Yetkilileri, taşınır kayıtlarının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır yönetim hesabının ilgili mercilere gönderilmesi sorumluluğunu Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi aracılığıyla yerine getirir.

 

Enstitü Müdür Yardımcıları

MADDE 13 – Müdür yardımcıları, Müdür tarafından, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Enstitünün görevli aylıklı öğretim elemanları arasından seçilirler ve en çok üç yıl için atanırlar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

 

Enstitü Müdür Yardımcılarının Görevleri

MADDE 14 –  Müdür Yardımcılarının Görevleri;

a)Müdüre, görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek,

b)İlgili Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Enstitü Kurulunun Kuruluşu, İşleyişi ve Görevleri

Enstitü Kurulunun Kuruluşu

MADDE 15 –  Enstitü Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Enstitüyü oluşturan ana bilim dalı başkanlarından oluşur.

 

Enstitü Kurulunun İşleyişi

MADDE 16 –  Enstitü Kurulu normal olarak her yarı yıl başında ve sonunda toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Enstitü Kurulunu toplantıya çağırır.

 

 Enstitü Kurulunun Görevleri

MADDE 17 –  Enstitü Kurulu akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Enstitünün, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle      ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

b)Enstitü Yönetim Kuruluna üye seçmek,

c)Bu Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Enstitü Yönetim Kurulunun Kuruluşu, İşleyişi ve Görevleri

Enstitü Yönetim Kurulunun Kuruluşu

MADDE 18 –  Enstitü Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ile Müdürce gösterilecek altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

 

Enstitü Yönetim Kurulunun İşleyişi

MADDE 19 –  Enstitü Yönetim Kurulu Müdürün çağırısı üzerine toplanır.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. 

 

Enstitü Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 20 – Enstitü Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Enstitü Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında Müdüre yardım etmek,

             b) Enstitünün eğitim-öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

             c) Enstitünün yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

             d) Müdürün Enstitü yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

             e) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

             f) Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Enstitü Sekreteri

MADDE 21 –  Enstitü Sekreterinin atanması, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından yapılır. Enstitü Sekreteri, Enstitünün idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 

Enstitü Sekreterinin Görevleri

MADDE 22 –  Enstitü Sekreteri;

a)Enstitünün Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini yürütmek,

b)Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulunun oy hakkı olmaksızın raportörlüğünü yapmak,

c)Bu Kurullarda alınan kararların yazılması, korunması, saklanması, izlenmesi ve ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,

d)Gelen yazıları kontrol ederek ilgili kişi ve bölümlere ulaşmasını ve arşivlenmesini düzenlemek,

e)Enstitüdeki personelin kişisel dosyalarını tutmak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sağlamak,

f)Üst makamlarca istenildiğinde, öğrencilere ilişkin bilgileri danışmanlardan alarak ilgili makama sunmak,

g)Enstitüye ait tüm iç ve dış yazışmaları yaptırmak, takip etmek ve kaydını tutmak,

h)Öğretim elemanlarına ders içi ve ders dışı sorunların çözümünde yardımcı olmak, derslerin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlamak,

i)Öğrencilerin sağlık merkezine sevk işlemlerini yapmak ve gelen sağlık raporlarının ilgili öğretim elemanına ulaştırılmasını sağlamak,

j)Öğretim elemanlarının gereksinimi olan ders araçlarını sağlamak, bakım ve onarımını yaptırmak,

k)Yarı zamanlı öğretim elemanlarının ücret tahakkuk bildirimlerini hazırlamak,

l)Akademik kadroların süreli atamalarında süre takibi ve tekrar atama onaylarının alınması işlemlerini yapmak,

m)Dönem başında tüm öğretim elemanlarının uzmanlık alan dersi açma talep bildirim formlarını vermelerini izlemek, bu formları arşivlemek,

n)Üst Yönetici, Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Enstitü Birimlerinin İş, İşlem ve Süreçleri

 

            Öğrenci İşleri Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 23 –  Öğrenci İşleri Biriminde,Enstitünün lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin ve diğer ilgili mevzuata uygun yönetmeliklerinin  uygulanması aşamalarında yazılı olarak belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları kapsamında personel; 

a)Eğitim-öğretim dönemi başlamadan ilan edilen tarihlerde öğrenci ön kayıt işlemlerini yapmak,

b)Tezsiz yüksek lisans, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik öğrencilerini, özel öğrencileri  kabul etmek,   süreleri sonunda tez teslimi yapan öğrencilerin jüri üyelerine tezleri kargoyla göndermek,

c)Bilim sınavı sonuçlarına göre kesin kayıt işlemlerini yapmak,

d)Bilimsel hazırlık ve ders alma işlemlerini kontrol etmek,

e)Harç bilgilerini kontrol etmek,

f)Sınav evraklarını öğretim üyelerinden teslim alarak arşivlemek,

g)Periyodik olarak öğrenci dosyalarını inceleyerek bilgilerini güncellemek,

h)Kayıt silmeler, ek süre talepleri, öğrenime ara verme, sağlık raporlarını Yönetim Kuruluna sunmak için dosyaları hazırlamak,

i)Askerlik tecil-iptal, öğrenci belgesi not dökümü ve benzeri dilekçelerin cevaplarını hazırlamak,

j)Yabancı uyruklu öğrencilerinin kayıt kabul işlemlerini yapmak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bursu ile gelen öğrencilerin başarı durumunu takip etmek,

k)Tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez danışmanı atanması, değişiklikleri, tez proje kabulü, değişiklikleri, üç ve altı aylık raporlarının izlenmesi,

l)Süreleri sonunda tez teslimleri, tez jüri atamaları, savunmalarının yapılıp yapılmadığını izlemek, savunma tutanaklarını arşivlemek,

m)Doktora öğrencilerinin ders dönemi sonrası yeterlik dönemlerini izlemek,

n)Tez savunmalarının yapılıp yapılmadığını izlemek,

o)Tez savunma tutanaklarını arşivlemek,

p)Arşivlenecek evrakın dosyalanmasını yapmak,

r)Mezuniyet işlemlerini yapmak, geçici mezuniyet belgelerini hazırlamak,

s)Üst Yönetici, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreterince verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.

 

            Maaş Tahakkuk Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 24 – Maaş Tahakkuk Birimi;

a)Personelin maaş tahakkuk işlemlerini yapmak,

b)Ek ders ve sınav ücretlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,

c)Personelin tedavi giderlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,

d)Personelin yolluk ve yevmiyelerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,

e)Personelin fiili hizmet zammı keseneklerini gerçekleştirmek,

f)Personelin emekli kesenekleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim işlemlerini yapmak,

g)Personelin fazla çalışma ücretlerinin tahakkuk işlemlerini yapmak,

h)Kanunun 31., 40/a ve 40/d  maddelerine göre fakültelerden görevlendirilen öğretim üyelerinin ders görevlendirmelerini takip etmek,

i)Enstitü bütçesini hazırlamak ve üçer aylık dönemler itibariyle ödenek takibini yapmak,

j)Üst Yönetici, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreterince verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.

 

            Personel İşleri Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 25 –  Personel İşleri Birimi

a)Akademik ve idari personelin her türlü özlük hakları ile ilgili işlemleri ve yazışmaları yapmak,

b)   Personelin terfi, izin, sicil işlemlerinin takibini yapmak, yıl sonunda ilgili personele ait kadro ve yıllık izin programını hazırlamak.

            c) Üst Yönetici, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreterince verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.

 

            Taşınır Kayıt ve Kontrol Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

 

MADDE 26 – Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi;

a)  Enstitünün demirbaş malzeme ve kırtasiye malzemesi ihtiyacını belirleyerek, siparişini ve takibini yapmak

b)Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,

c)Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek,

d)Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek,

e)Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek,

f)Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak,

g)Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek,

h)Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek,

i)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

j)Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak,

k)Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmakla görevlidir,

l)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, sorumluluğunda bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikler nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludur,

m)Üst Yönetici, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreterince verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur,

n)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, sorumluluğunda bulunan ambarları devir ve teslim etmeden görevinden ayrılamaz.

            Bilgi İşlem Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 27 –  Bilgi İşlem Birimi;

a)Bilgisayar ve yazıcıların kurulum ile güncelleme işlemlerini yaparak sağlıklı çalışmalarını temin etmek,

b)Bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale etmek,

c)Enstitünün web sayfasının tasarlanması, yönetilmesi ve güncelleştirilmesini yapmak,

d)Enstitünün e-posta hesabının kontrolünü yapmak ve yönetimini sağlamak,

e)Arızalı cihazlara teknik destek sağlamak,

f)Üniversitemiz Öğrenci İşleri ile koordinasyonu sağlamak,

g)Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi yönetim panelinin kullanımı,

h)Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi yönetim panelinin kullanımı,

ı)    Bahar ve güz dönemi ders programlarının hazırlanması, tebliğ edilmesi, güncellenmesi ve Enstitünün web sitesinden duyurulması,

i)Enstitümüz tarafından düzenlenen kongre, sempozyum ve panel türü etkinliklerin web sitesinden duyurulması,

j)Özel öğrenci ders alma işlemlerini gerçekleştirerek web sitesinden ilan etmek,

k)Matbu dokümanların hazırlanması,

l)Gazi Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (GÜADEK) istatistiklerinin hazırlanması,

m)Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) öğrenci istatistiklerinin hazırlanması,

n)European Credit Transfer System (ECTS)  Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) bilgi paketlerinin düzenlenerek web sitesinde yayınlanması,

o)Üst Yönetici, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreterince verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.

 

            Evrak Kayıt Biriminin İş, İşlem ve Süreçleri

MADDE 28 –  Evrak Kayıt Birimi;

a)   Müdürlüğe gelen her türlü evrakın tasnifini yapmak,

b)   Gelen evrakların girişini yaparak havale için makama sunmak,

a)Havalesi yapılan evrakların birimlere dağıtımını sağlamak,

b)Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları dağıtıma hazırlamak, kurum dışı yazışmaların posta işlemlerini yürütmek,

c)Kurum içi duyuruları yapmak,

d)Üst Yönetici, Müdür, Müdür Yardımcıları ve Enstitü Sekreterince verilen diğer işleri yürütmekten sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Enstitü Personelinin Sorumluluğu

MADDE 29 – Enstitü personeli, kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak en iyi şekilde yürütülmesinden ve sonuçlandırılmasından Üst Yöneticiye karşı sorumludur.

Üst Yöneticinin Sorumluluğu

MADDE 30 – Üst Yönetici, Enstitünün stratejik planının ve bütçesinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine  getirilmesinden  sorumludur.

Enstitü Müdürü, bu sorumluluğun gereklerini, Malî Hizmetler Birimi ve İç Denetçiler aracılığıyla yerine getirir.

Koordinasyon

MADDE 31– Müdürlük personeli, kendilerine verilen görevlerin yürütülmesinde koordineli olarak çalışmayı esas alır.

Yürürlük

MADDE 32 – Bu Yönerge, Üniversite Senatosu kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – Bu Yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

 

background image