Duyuru
Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine (2022-2023 Güz)
7 Eylül 2022 | 11:04

Doktora Yeterlik Sınavına Girecek Öğrenciler İçin Süreçler:

- Öğrenci Bilgi Sisteminde Yeterlik Sınavı dersi Bilim Dalı Başkanlığı adına açılmalıdır. (Sistemde Dersi Veren Öğretim Üyesi alanına Bilim Dalı Başkanlığına ait -81 kodla başlayan-akademik alan tek şube olarak atanmalıdır.)

- Doktora öğrencisi en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılda "Yeterlik Sınavı” dersine kayıt yaptırmak ve onay vermekle yükümlüdür (usul ve esaslar-dersler, ders kredileri ve ders alma madde 12).

- Doktora programına kayıtlı öğrenciler en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır (yönetmelik madde 31-3).

- Öğrenci bu sınavdan en az CB(75) almak zorundadır (usul ve doktora yeterlik sınavı madde 4). 

- Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır (yönetmelik madde 31-5). Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu aşama için bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. (yönetmelik madde 31-7). Yazılı Sınavdan CB(75)’nin altında alan öğrenci Sözlü Sınava alınmamalıdır. Bir sonraki dönem tekrar Yazılı Sınava alınmalıdır. 

- Doktora Yeterlik Sınavına girecek olan öğrencilerimizin Eğitim Bilimleri Enstitüsü resmi web sayfasındaki Belgeler sekmesi altında yer alan Öğrenci Formlarından Ö13-DOKTORA YETERLİK SINAVI BAŞVURU İSTEM DİLEKÇESİ doldurarak 15-21 Eylül 2022 tarihleri arasında  Bilim Dalı Başkanlıklarına başvurmaları gerekmektedir.

-Öğrencilerimizin Ders kayıt döneminde ÖBS'de 'Yeterlik Sınavı' ve 'Doktora Tezine Hazırlık' derslerini seçilmesi gerekmektedir. Bilim Dalı Başkanlığı Öğrencinin ÖBS'den dersini seçip seçmediğini kontrol etmelidir.

 

-01-31 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Yeterlik Sınavı Sonuçları İçin Aşağıdaki Formlar Kullanılmalıdır.

Ö-14

Yeterlik Yazılı Sınav Değerlendirme Tutanağı 

Ö-15*

Yeterlik Sözlü Sınavı ve Nihai Değerlendirme Tutanağı  

* Tutanak Enstitüye teslim edilmeden önce ÖBS Not Girişi için bir nüshası Bilim Dalı Başkanına verilmelidir. Jüri tarafından Ö-15 Formunda belirlenen Nihai Değerlendirme Notu (Yazılı ve Sözlü Sınav Notu Ortalaması) Dönem Sonunda Bilim Dalı Başkanlığı tarafından Yeterlik Sınavı Dersi notu olarak ÖBS'ye girilmelidir. 

Önemli Uyarı: Öğrencini Yeterlik Sınav notu ÖBS'de girilmediği taktirde; öğrenci ilgili dönemin gerekli Kredisini alamayacağından mezuniyetinde mağduriyete sebep olmaktadır.

 


11 Haziran 2019 Tarihli Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 31 

Doktora yeterlik sınavı MADDE 31 – 

(1) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için öğrencinin tüm derslerini başarıyla tamamlaması ve AGNO’sunun ez az 3.00/4.00 olması gerekir. AGNO’su 3.00/4.00’ün altında olan öğrenciler, bu şartı sağlayana kadar danışmanının uygun göreceği ders/dersleri alır. Bu derslerin alımı sırasında geçen süre, azami süreden kullanılmış sayılır.

(2) Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde belirlenen tarihlerde yılda iki kez yapılır.

(3) Doktora programına kayıtlı öğrenciler en geç beşinci yarıyılın, lisans sonrası doktora programına kayıtlı öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim öğretim yılı için ilgili ana bilim/bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla oluşturulan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur.

(5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşur. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların formatı, ağırlıkları, başarı kriterleri ve notların hesaplanması doktora yeterlik komitesi tarafından belirlenir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ana bilim/bilim dalı başkanlığı tarafından yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Doktora yeterlik sınavı jürisi, sınavı başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam ders kredisinin 1/3’ünü geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Doktora yeterlik komitesi tarafından onaylanan bu dersler, ana bilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye iletilir.  Öğrenci aldığı dersleri başarmak zorundadır. Jüri önerisi ile alınan derslerin başarı notu AGNO’ya dâhil edilmez.

(7) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu aşama için bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır.

(8) Doktora yeterlik sınavının herhangi bir aşamasında sınava girmeyen öğrenciler bu hakkını kullanmış ve o aşamada başarısız olmuş sayılır.

background image