Duyuru
Azami Sürelerin Kullanımı
10 Haziran 2019 | 11:21

Yükseköğretim Kurulu Hukuk İşleri ve Mevzuat Komisyonunun 26.02.2019 tarihli toplantısında yapılan inceleme neticesinde; 20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin "Süre" başlıklı 17 nci maddesi üçüncü fıkrasının, "Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.hükmünü amir olduğu, buradaki "tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencininifadesinin, "öğrencinin tezini hazırlanması ve tez savunmasından önce teslim etmesiolarak anlaşılması gerektiği, anılan yönetmeliğin 22 nci maddesi altıncı fıkrası gereğince tez hakkında verilecek en fazla altı aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi gerektiğine ilişkin görüş bildirilen yazısı 22/05/2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 44. maddesinin (c) fıkrası uyarınca,
 

a) Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen yüksek lisans öğrencilerine verilecek en fazla üç aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi,
b) Azami süreler içerisinde tez savunma sınavına girerek tezi hakkında düzeltme kararı verilen Doktora öğrencilerine verilecek en fazla altı aylık sürenin azami süreye dahil edilmemesi uygun görülmüştür.

İlgili yazı için tıklayınız.

background image