Duyuru
Ders Seçimi Yapacak Öğrencilerin Dikkatine
1 Şubat 2018 | 17:11

Öğrenci ders  kayıtları  01-02 Şubat 2018, danışman onayları ise 08-09 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kayıtlar sırasında aşağıda belirtilen maddelere dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

1.Yüksek Lisans öğrencileri bir dönem için 30 AKTS kredisi ders almalıdır. Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tezli yüksek lisans programlarından mezun olabilmeleri için tüm öğrencilerin “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersini almaları zorunludur. Öğrenciler 9 ders alarak ders yükünü tamamlar.

2. Doktora öğrencileri için bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil en az 10 (on) ders olması gerekmektedir. Daha önce tezli yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. Bu öğrenciler 9 ders alırlar.

3. İki Eğitim Ortak Dersi alınması zorunludur (biri “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersidir).

4. Öğrencilerin sistem üzerinden derslerini seçip onaylamaları gerekmektedir. Öğrenci seçilecek derslerin belirlenmesinde danışmanının görüşünü almalıdır (Programa yeni başlayan öğrencilerin danışmanı Anabilim Dalı Başkanlarıdır). Lisansüstü programlara kayıtlı her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi, Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanır. Danışmanın da ders kaydını onaylaması gerekmektedir.

5. Ders aşamasında olup henüz tez aşamasına geçmemiş ve danışmanı atanmış olan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri seçtikleri zorunlu/seçmeli dersler ile birlikte, Tez Hazırlık Dersini (sadece 2017 güz ve bahar döneminde kayıt yaptıran öğrenciler seçecek) ve Uzmanlık Alan Dersini  kendi danışmanlarının şubelerinden seçmelidir. Tez Hazırlık dersi 1 saat uygulama ve 1 AKTS kredisine sahiptir. Tez Hazırlık dersi tez başlayıncaya kadar devam eder.

6. Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar, güz ve bahar yarıyıllarında her danışman üzerine “uzmanlık alan dersi” açılır. Öğrencinin danışmanı atandıktan sonra, her yarıyıl kendi danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırması gerekmektedir.

7. Seminer dersi, tezli yüksek lisansta ve doktorada derslerin biteceği dönemde alınması gereken, tez çalışmasına yönelik bir derstir.

8. Yüksek Lisans Derslerini  başarıyla tamamlayan öğrencilerin (en az 9 ders) kendi danışmanlarının üzerine açılmış olan şubelerden Tez Dönemi ve Uzmanlık Alan Derslerini  seçmeleri gerekmektedir.

9.  Doktora derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin (en az 10 ders) Yeterlik Sınavına girebilmeleri için Yeterlik Dönemini, Tez Hazırlık Dersi ve Uzmanlık Alan Derslerini  seçmeleri gerekmektedir.

10.   Uzmanlık alan dersi her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İki dönem üst üste başarısız olan bir öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

11. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için; Yüksek Lisans başarı harf notu en az CCDoktorada başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.

12. Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı derstir ve ders için belirlenen süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili dersten başarılı sayılması için asgari CC başarı şartını yerine getirmesi gerekir.

13. Tezli yüksek lisans, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dersi dâhil en az dokuz ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması (sadece 2017 güz ve bahar döneminde kayıt yaptıran öğrenciler seçecek, 2017 öncesinde kayıtlı öğrenciler "Tez Dönemi" dersini seçecek) ile birlikte en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

14. Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmaları ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil en az 10 ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez çalışması (sadece 2017 güz ve bahar döneminde kayıt yaptıran öğrenciler seçecek, 2017 öncesinde kayıtlı öğrenciler "Tez Dönemi" dersini seçecek) olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programlarında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi sekiz yarıyılazami süresi on iki yarıyıldır.

15. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 33 krediden, 60’ı ders ve 30’u dönem projesi olmak üzere 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders de dâhil en az 11 ders ile dönem projesi dersinden oluşur.

 

background image