Duyuru
Tez Savunması ve Tez Teslimine İlişkin Süreçler
25 Nisan 2020 | 22:30

Pandemi Dönemi Dolayısıyla Tez Savunma ve Teslimi Süreci Şu Şekilde Uygulanacaktır:

 

A) Tez Savunması Öncesinde:

Bu süreçte Tezini vermek isteyen öğrencilerimiz; Danışmanı tarafından tezinin onaylandığı bildirilen e-postaya aşağıda belirtilen belgeleri ekleyerek, danışmanının gazi uzantılı e-posta adresine ve enstitümüz ilgili öğrenci işleri personelinin tezini e-posta adresine göndermelidir.

 

Personel tarafından AKTS yeterlilik kontrolü sonrasında tez, biçimsel kontrol ve intihal oranı belirlenmek üzere egtbil2@gazi.edu.tr adresine iletilecektir. İnceleme sonucunda ilgili personele ve tarafınıza düzeltme veya onay maili gönderilecektir.

E-posta Ekleri:

  1. Tez ve ayrıca Danışmanın Unvanı Adı Soyadı tarih ve ‘‘Uygundur’’  ibaresi ile yazılmış tez kapak sayfası.
  2. Ö-21 Lisansüstü Tez Benzerlik Formu (imzalanmış olarak)
  3. Tez Benzerlik Oranı taraması ile ilgili tez başlığı ve benzerlik yüzdelerinin bulunduğu sayfaları da ekleyiniz.
  4. Ö-28 Fikri Mülkiyet Politikası Taahhütname Formu (imzalanmış olarak)
  5. Yayın Şartı Belgesi(*)

 

Enstitü Yönetim Kurulunca atanan Jüri üyelerinin atanma kararı ve tez teslim tutanağı enstitümüz ilgili öğrenci işleri personeli tarafından e-posta yoluyla öğrenciye gönderilecektir.

Öğrencilerimiz Jüri Üyelerinin Enstitü Yönetim Kurulunca atanmalarını izleyen 15 gün içerisinde Tezinin spiralli kopyaları ile intihal raporunu jüri üyelerinin elinde olacak şekilde posta/kargo yoluyla göndermeli ve dekontunu saklamalıdır.

Jüri Üyeleri Tezin eline ulaştığına dair Tez Teslim Tutanağını ıslak imza ile onaylanarak, danışman öğretim üyesine iletmeli ve Danışman veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden Enstitümüze gönderilmelidir.

 

 

B) Tez Savunma Sürecinde:

Tezlerini savunmak isteyen öğrenciler aşağıda belirtilen seçeneklerde tezlerini savunabilecektir.

1. Sosyal mesafeye dikkat edilerek yüz-yüze yapılabilir.

2.Microsoft Teams üzerinden "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşuluna riayet ederek yapılabilecektir. Microsoft Teams Proramı kullanım süreci için tıklayınız..

3.Pandemi sürecinde azami süresi dolmuş ancak, daha önce Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş mazeretleri sebebiyle tez savunma sınavına henüz girmemiş öğrencilerimizin; Danışmanlarının ve Anabilim Dalı Başkanlığının uygundur görüşünü almaları koşuluyla Tez Savunma Sınavını yapmak için son tarih 31 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir.

 

Savunma gününde savunmanız başlamadan önce enstitümüz ilgili öğrenci işleri personelinden e-posta yoluyla tez savunma tutanağını alınız. Ayrıca Enstitü sayfasında yer alan Ö-18 Tez Değerlendirme Raporu her jüri üyesi tarafından doldurulmalıdır.

 

Tez Savunması Erteleme Dilekçesi (Mazereti Sebebiyle Savunmaya Girmeyenler) İçin Tıklayınız.. 

 

C) Tez Savunması Sonrasında: 

Tez Savunma Tutanaklarının her bir jüri üyesi tarafından ıslak imza ile onaylanarak, danışman öğretim üyesinin gazi.edu.tr uzantılı adresine ve danışman tarafından da Enstitümüz ilgili öğrenci işleri personelinin adresine gönderilmelidir. Daha sonrasında tüm savunma evrakı Danışman veya Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS üzerinden Enstitümüze gönderilmelidir.

Pandemi sürecinde azami süresi dolmuş ancak, tezini Enstitüye henüz teslim edememiş öğrencilerimiz; ilgili işlemler için Danışmanlarının uygundur görüşünü de alarak Anabilim Dalı Başkanlığı üzerinden 31 Temmuz 2020 tarihine kadar erteleme talebinde bulunabilirler.

Tez Teslimi Erteleme Dilekçesi İçin Tıklayınız...

background image