Duyuru
Ders Kayıtları Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar
5 Şubat 2020 | 13:00

2019-2020 Bahar Dönemi Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin Numaraları için tıklayınız...

Aşağıda ders kaydı ile ilgili önemli tarihlere yer verilmiştir.

6-9 Şubat 2020 – Öğrenci ders kayıtları

10 Şubat 2020 – Bahar yarıyılı derslerinin başlaması

10-12 Şubat 2020 – Danışman onayları

13 Şubat 2020- Öğrencilerin mazeretli kayıtlar için (haklı ve geçerli nedenler yönergesinde yer alan) ilgili akademik birimlere başvurularının son günü

18 Şubat 2020- Kayıtlarla ilgili mazereti ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenlerin ÖİDB’ye bildirilmesinin son günü

20-21 Şubat 2020 - Ders ekleme-bırakma ve kayıtlarla ilgili mazeretlerin yönetim kurullarında kabul edilenlerin danışmanlarıyla birlikte kayıtları.

24-25 Şubat 2020- Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman birlikte)

 

İlk defa ders kaydı yapacak olan yeni kayıt öğrenciler (yüksek lisans ve doktora) için

 • ►Programa yeni başlayacak olanların danışmanlığını, danışmanları atanana kadar Bilim Dalı Başkanı yapmaktadır.
 • ►Öncelikle programın zorunlu dersleri alınmalıdır.
 • ►Derslerden birinin “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik” olması gerekmektedir (yüksek lisansta alınmış ise doktorada alınmasına gerek yoktur).
 • ►Bir dönemde en az 30 AKTS, en fazla 40 AKTS ders alınabilir.

 

Ders aşamasında olup henüz tez aşamasına geçmemiş ve danışmanı atanmış olan yüksek lisans öğrencileri için;

 1. 30 AKTS Ders (Yüksek Lisans Tezine Hazırlık ve Seminer dersi dahil)
 2. Kendi danışmanları adına açılmış olan “Yüksek Lisans Tezine Hazırlık”
 3. “Seminer” dersini seçmeleri gerekmektedir.

 

Yüksek Lisans ders dönemini bitirenler için

 1. Kendi danışmanları adına açılmış olan “Yüksek Lisans Tez Çalışması” seçmeleri gerekmektedir.

 

Ders aşamasında olup henüz tez aşamasına geçmemiş ve danışmanı atanmış olan doktora öğrencileri için;

 1. 30 AKTS ders (Doktora Tezine Hazırlık ve Seminer dersi dahil)
 2. Kendi danışmanları adına açılmış olan “Doktora Tezine Hazırlık”
 3. “Seminer” dersini seçmeleri gerekmektedir (Seminer dersi 2. yarıyıldan itibaren seçilebilir).

 

Doktora ders dönemini bitirip henüz yeterlik sınavına girmemiş olanlar için

 1. En erken 3. Yarıyıl, en geç 5. Yarıyıl “Yeterlik Sınavı “
 2. Kendi danışmanları adına açılmış olan “Doktora Tezine Hazırlık” seçilmelidir.

 

Doktora ders dönemini bitirip yeterlik sınavını geçmiş olanlar için

 1. Kendi danışmanları adına açılmış olan “Doktora Tez Çalışması” seçilmelidir.

 

ÖNEMLİ!!

* “Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik” dersi Yüksek lisans programlarında zorunludur. Yüksek lisansta bu dersi alan öğrenci doktora programında almak zorunda değildir.

* Danışman ataması yapılmayan öğrenciler Tez Hazırlık, Tez Çalışması, Yeterlik Sınavı, Seminer, Dönem Projesi derslerine kayıt yaptıramaz.

*Yüksek Lisans Tez Çalışması/Doktora Tez Çalışması ile Yüksek Lisans Tezine Hazırlık/Doktora Tezine Hazırlık Dersleri birbirine karıştırılmamalıdır. Tez Çalışması, ders dönemini bitiren yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından seçilmektedir. Tez Hazırlık Dersi ise, henüz ders aşamasında olan ve danışmanı atanan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin seçmesi gereken bir derstir.

*Eğitim dersleri Eğitim Ortak Programı başlığı altından seçilmelidir. Eğitim derslerinin ders programı Eğitim Bilimleri Enstitüsünün sayfasında ilan edilmektedir.

* Tezli yüksek lisans programının azami süresi 6 yarıyıl, doktora programının ise 12 yarıyıldır. Bu süreler içinde lisansüstü eğitimini tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Yüksek lisans ve doktora programlarında derslerin dört dönemde tamamlanması gerekmektedir.

*Bilimsel Hazırlıkta olan öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora derslerini seçmemeleri ve bilimsel hazırlık derslerini iki dönemde tamamlamaları gerekmektedir. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Öğrencinin bilimsel hazırlık programı ile ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için asgari CC başarı şartını yerine getirmesi gerekir.

*Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezsiz yüksek lisans programı 60 krediden az olmamak üzere en az 10 ders ile dönem projesi dahil 90 krediden oluşur.

*Ders kayıtlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapmak isteyenlerin 10-12 Şubat 2020 tarihlerinde danışmanlarına ulaşmaları gerekmektedir. Bu tarihlerde sistem size kapanacak, yalnızca danışmanlarınıza açık olacaktır. Onay vermeyen öğrencinin danışmanı tarafından onay yapması mümkün olmayacaktır.

*Yukarıda yer alan bilgiler Eğitim Bilimleri Enstitüsü sayfasından yararlanılarak oluşturulmuştur. Detaylı bilgi için 11 Haziran 2019 tarihli Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine ve Yüksek Lisans Programı Usul ve Esasları, Doktora Programı Usul ve esaslarına göz atmanız gerekmektedir.

 

“2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Alma İşlemleri”

Üniversitemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi uyarınca; lisansüstü öğrencilerin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kayıtları 6-9 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Kayıtlar elektronik ortamda yapılacak ve 6 Şubat 2020 Perşembe günü saat 8:30’da başlayıp 9 Şubat 2020 Pazar günü saat 23:59’da sona erecektir.

Yarıyıl kaydı ve ders alma sürecinin sağlıklı yürütülmesi için öğrencilerimiz aşağıda sıralanan hususlara dikkat etmelidirler:

1- Lisansüstü öğrencileri Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

2-Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri uyarınca tüm öğrencilerimiz, belirtilen tarihlerde ders alma işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yenilemekle mükelleftir. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. Bu konudaki sorumluluk öğrencilerimize aittir.

3- Öğrenciler ders kaydı yaparken ‘ders seçme’ ve ‘ders kayıt onayı verme’ şeklinde iki basamaktan oluşan işlemleri gerçekleştirmelidirler.

4-6-9 Şubat 2020 tarihlerinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimini tamamlayan öğrenciler, ders kayıt onayını vermek zorundadır. Ders kayıt onayı vermemiş öğrencilerimizin danışman onayı yapılmayacağından öğrencilerin 9 Şubat 2020 Pazar günü saat en geç 23:59’a kadar öğrenci onayı verip vermediğini kontrol etmeleri eğitim-öğretim hayatları açısından önemlidir.

5-Üniversitemiz Akademik Danışmanlık Yönergesi’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; öğrenciler danışman onaylarını, danışmanlarıyla birlikte (etkileşimli) 10-12 Şubat 2020 tarihleri arasında yapmalıdırlar.

6-Üniversitemiz “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi”nde tanımlanan mazereti nedeniyle Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerin; 13 Şubat 2020 tarihine kadar Yönerge’de belirtilen belgelerle ilgili akademik birime başvurmaları gerekmektedir.

7-İlgili yönetim kurullarınca kayıtlarla ilgili mazereti Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine göre incelenen ve kabul edilen öğrenciler, 20-21 Şubat 2020 tarihlerinde danışmanlarıyla birlikte (etkileşimli) ders kaydı yapabilecektir. Takvimde belirlenen tarihler ile tanımlanan süreçlere uymayan öğrenciler, ders kaydını tamamlamadıkları için öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

 

Eğitim Bilimleri enstitüsü web sayfası: https://egtbil.gazi.edu.tr

 

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/06/20190611-1.htm         

2019 Yönetmelik Tanıtım Sunusu

 

 

 

background image