Regulations

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen lisansüstü eğitim, öğretim ve sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde dört yıllık lisans öğretimine dayalı tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim yüksek lisans ile yüksek lisansa dayalı doktora programları ve sanat dallarında yapılan sanatta yeterlik programlarının gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Akademik Kurul: Eğitim Bilimleri Enstitüsünün ilgili anabilim/ana sanat dallarında bulunan tüm öğretim üyelerinden oluşan kurulu,

             b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

             c) Anabilim Dalı: Eğitim Bilimleri Enstitüsünün ilgili anabilim dalını,

             ç) Ana Sanat Dalı: Eğitim Bilimleri Enstitüsünün ilgili ana sanat dalını,

             d) Enstitü: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünü,

             e) Enstitü Kurulu: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kurulunu,

             f) Enstitü Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

             g) GMAT: Uluslararası sınavlardan olan “Graduate Management Admission Test” sınavını,

             ğ) GRE: Uluslararası sınavlardan olan “Graduate Record Examinations” sınavını,

             h) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

             ı) ÖYP: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

             i) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

             j) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

             k) TOEFL: Uluslararası sınavlardan olan “Test of English as a Foreign Language” sınavını,

             l) ÜDS: Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,

             m) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ve Kayıt İşlemleri

             Öğrenci kabulü

             MADDE 5 – (1) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır;

             a) Tezli yüksek lisans programlarına;

             1) Başvuranlar arasından; lisans, ALES ve yabancı dil başarı düzeyi ile programların özelliklerine göre duyuruda belirtilen diğer koşullara uygun olan adayların durumu değerlendirilerek kontenjanda belirtilen sayıda öğrenci alınır.

             2) Başvuracak adayların; lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten en az 55 standart puan almış olmaları gerekir. Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayanlardan, Yükseköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen yabancı üniversitelerden mezun olanlar başvurabilir. Programlar için esas alınan ALES puan türü, Üniversitenin ilgili fakülte ve yüksekokullarının ilgili bölüm veya ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

             3) Başvuracak adayların; lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesiyle birlikte, ÜDS, KPDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlardan alınan eş değer yabancı dil puanlarını gösteren belgeleri de ibraz etmeleri gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Bütün koşulları sağlayan adaylar, mülakat sınavına tabi tutulur.

             4) Başvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının % 50’si, lisans mezuniyet notunun % 15, yabancı dil puanının % 10’unun toplamı ile elde edilecek puanlar, en yüksekten başlanarak sıralanır. Yabancı dil belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilir.

             5) Giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet notuna % 15, ALES puanına % 50, yabancı dil puanına % 10 ve mülakat puanına % 25 ağırlık verilir.

             6) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur. Giriş sınavı başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat, lisans mezuniyet notu ve yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik verilir.

             7) Tezsiz yüksek lisans programı mezunlarının tezli yüksek lisans programlarına başvurularında aynı koşullar aranır.

             b) Tezsiz yüksek lisans programlarına;

             1) Ortaöğretim alan öğretmenliğine yönelik tezsiz yüksek lisans programına, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği ilgili alanlardan mezun olan adaylar başvurabilir. Lisans not ortalamaları ve ALES puanlarının aritmetik ortalamalarına göre yapılan sıralamada, ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanır.

             2) Tezsiz yüksek lisans programına öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet ortalaması ile ALES puanının % 50’sinin toplanması sonucu elde edilecek başarı notunun en az 55 olması gerekir.

             3) Ortaöğretim alan öğretmenliğine yönelik tezsiz yüksek lisans programı dışındaki tezsiz yüksek lisans programlarına girişte tezli yüksek lisans programlarındaki giriş koşulları aranır.

             4) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına başvuracak adayların; lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları anabilim dalının belirlediği türden olmak koşuluyla ALES’ten 60 puan almaları şartı aranır.

             (2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır;

             a) Doktora, aynı alanda yapılmış tezli yüksek lisans öğrenimine dayalı olarak yapılır. Doktora programına aynı programa yakın bir tezli yüksek lisans programından mezun olanların kabulü, ilgili ana bilim dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararına bağlıdır. Yüksek lisans derecesinin yurt dışında alınmış olması halinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilmiş denklik belgesi istenir.

             b) İlgili ana bilim dalı başkanlığınca belirlenen ALES puanı türünden en az 60 puan alınmış olması gerekir.

             c) ÜDS veya KPDS’den 100 tam puan üzerinden en az 55 ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eş değer puan alınmış olması gerekir.

             ç) Yüksek lisans mezuniyet notunun 100 tam not üzerinden 70, 4’lü ya da harfli sistemdeki değerlendirmelerde ise not bareminin yüzdelik sisteme çevirtilerek en az 70 puan olması gerekir.

             d) 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre veya ÖYP çerçevesinde Üniversiteye lisansüstü eğitim için başvuran adayların da, bu Yönetmeliğin bu maddesindeki bütün koşulları yerine getirmeleri gerekir.

             e) Enstitü ile ilişiği kesilen öğrenciler, aynı programa yeniden kaydoldukları takdirde, dört yarıyıllık süreyi geçmemek kaydıyla, ilgili ana bilim dalının olumlu görüş bildirmesi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla aldıkları ders veya derslerden muaf tutulabilirler.

             f) İlgili diğer hususlarda Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

             (3) Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde aşağıdaki esaslar uygulanır;

             a) Sanatta yeterlik yapılması istenilen ana sanat dalından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları,

             b) ALES’ten 60 puan, ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan buna eş değer bir puan alınması ve yüksek lisans mezuniyet notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe bildiklerine dair Üniversitelerarası Kurulca kabul edilmiş kurumlardan alınmış belgenin ibrazı veya Üniversitenin dil öğretim merkezinin yaptığı sınavda başarılı olmaları gerekir.

             Bilimsel hazırlık programlarına öğrenci kabulü

             MADDE 6 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

             a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

             b) Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

             c) Lisans veya yüksek lisans derecelerini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları,

             ç) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar.

             (2) Bilimsel hazırlık programına, yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul esaslarına göre öğrenci kabul edilir.

             (3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

             (4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

             (5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

             (6) Bilimsel hazırlık programında her ders bir defa alınır. Alınan dersler tekrar edilmez. Başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

             Özel öğrenci kabulü

             MADDE 7 – (1) Lisans ve yüksek lisans öğrenimini tamamlayarak, belli bir konuda bilgisini ve görgüsünü arttırmak ve gelişmeleri takip etmek isteyenler, ilgili bölüm veya ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir lisansüstü programa özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

             (2) Özel öğrenciler, asıl öğrenciler gibi kayıt oldukları derslerin tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır.

             (3) Özel öğrenciler, asıl öğrencilerin yararlandıkları öğrencilik haklarından yararlanamaz.

             (4) Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları ders ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir.

             (5) Üniversitenin özel öğrencilik statüsünden yararlanan öğrencilerin, iki takvim yılını geçmemek kaydıyla asıl öğrenci olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerden kendi ana bilim veya bilim dalları ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programın kredi toplamının 1/3’ünü geçmemek şartı ile ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

             Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

             MADDE 8 – (1) Tezli veya tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılmaz. Ancak öğrenci geçmek istediği programın sınavına girebilir. Kazandığı takdirde önceki programda aldığı derslerden uygun olanlar, anabilim dalı başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla yeni programda sayılabilir.

             Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

             MADDE 9 – (1) Yabancı uyruklu adaylar; lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilirler. Lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar, ALES veya Enstitünün belirleyeceği uluslararası düzeyde eşdeğer kabul gören GRE, GMAT ve benzeri bir sınava girmek zorundadır. Lisansüstü programlara öğrenci kabulünde, GRE veya GMAT puanlarının geçerlilik süresi ALES puanlarının geçerlilik süresi kadardır.

             (2)

Yabancı uyruklu adayların; Yükseköğretim Kurulundan alacakları lisans veya yüksek lisans diplomalarına ilişkin denklik belgesinin aslını veya Kurumca onaylı suretini, Türkçe bildiklerine ilişkin Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen belgenin veya Üniversitenin dil öğretim merkezince yapılan sınavın sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısını, diploma ve not dökümlerinin aslını ve onaylı Türkçe tercümesini Enstitüye ibraz etmeleri gerekir.

            

             Giriş sınav jürilerinin belirlenmesi

             MADDE 10 – (1) Giriş sınav jürileri, ilan edilen her program için, ilgili ana bilim dalı başkanlığınca önerilen en az sekiz öğretim üyesi veya ilgili bilim alanında çalışan öğretim üyeleri arasından üç asıl ve iki yedek olmak üzere, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulur.

             Kesin kayıt

             MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

             (2) Kesin kayıt işlemleri, Enstitü Müdürlüğü tarafından duyurulan süre içerisinde ve belirtilen esaslara uygun olarak yapılır.

             (3) Süresi içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.

             (4) Kesin kayıt hakkı kazanmış adayların kayıtlarını yaptırabilmeleri için, herhangi bir üniversitede/yüksek teknoloji enstitüsünde veya muadili bir yükseköğretim kurumunda açılmış lisansüstü bir programda kayıtlı öğrenci (özel öğrenci hariç) olmadıklarını belirten yazılı beyanı Enstitüye vermeleri gerekir. Bu beyana aykırı bir durumun ortaya çıkması halinde öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Program Açma Teklif ve Kriterleri, Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

             Program açma teklifi

             MADDE 12 – (1)

Açılması planlanan lisansüstü programlar; Enstitü tarafından belirlenen tarihlerde ilgili bilim dalı başkanlığının isteği doğrultusunda, ana bilim dalı başkanlığı tarafından teklif edilir, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

             (2) Program açma teklifleri, açılacak programda dönemler itibariyle okutulacak derslerin özet olarak içerikleri ve bu dersleri okutacak öğretim üyelerinin isimleri ile birlikte yapılır. Teklifte, aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü de belirtilir.

             (3) Yüksek lisans program teklifleri tezli veya tezsiz olmak üzere iki şekilde yapılır. İkinci öğretim programlarında sadece tezsiz yüksek lisans programı teklif edilebilir.

             Program açma kriterleri

             MADDE 13 – (1) Ana bilim dalı başkanlıkları tarafından yapılan program açma teklifleri aşağıdaki kriterlerdikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır:

             a) Programa katılacaklar arasında araştırma görevlisi ve çeşitli sebeplerle bekleyen öğrencilerin olması halinde programın açılmasına öncelik tanınır.

             b) Ana bilim dalları tarafından teklif edilen programlardan bir tanesi açılır. Açılan programın ders programları farklı seçeneklere imkân verecek şekilde düzenlenir.

             c) Enstitü Yönetim Kurulu, programların açılmasında eğitim-öğretim için gerekli öğretim üyesi, araç - gereç ve mekân durumu gibi hususları dikkate alır.

             ç) Devam etmekte olan bir program ancak, o programın ikinci yarıyıl ders dönemi tamamlandıktan sonra açılabilir. Programlarda yer alan zorunlu dersler, ders dönemleri tamamlanmadan değiştirilmez.

             d) Bir yarıyılda aynı öğretim üyesine birden fazla ders verilmez. Zorunlu hallerde durum Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

             e) Lisansüstü programlarda aynı içerikli iki veya daha fazla ders açılmaz.

             f) Bir lisansüstü programının kaç öğrenciyle açılacağına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

             Öğretim elemanı görevlendirme

             MADDE 14 – (1) Lisansüstü programların yürütülmesi için ders vermek ve tez danışmanlığı yapmak üzere öğretim elemanları, ilgili ana bilim dalında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler arasından Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Üniversite bünyesinde aynı mahiyette eğitim-öğretim yapan ana bilim/bilim dallarının mevcut olması halinde, söz konusu ana bilim/bilim dallarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler de ilgili ana bilim dalı öğretim üyeleri ile birlikte değerlendirilir. Gerekli görüldüğü takdirde başka bir ana bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan görevlendirme yapılabilir. Dersin niteliği gereği yükseköğretim kurumları dışından da görevlendirme yapılabilir.

             Devam durumu

             MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, bir dersin final sınavına girebilmesi için teorik derslerin % 70, uygulamalı derslerin ise % 80'ine devam etmesi ve ara sınava/sınavlarına girmesi zorunludur. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır. Devam şartını yerine getirmeyen öğrenci final sınavına girmiş olsa bile sınavı geçersiz sayılır.

             (2) Yurt dışı öğrenci değişim programları çerçevesinde yurt dışında öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri süreler eğitim-öğretim süresinden sayılır.

             Mazeret

             MADDE 16 – (1) Öğrencilerin mazeretli sayılabilmesi için, resmi veya özel bir sağlık kurumundan aldıkları sağlık raporlarının Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir. Ayrıca, doğal afet; anne, baba, eş, kardeş ve çocuğunun ölümü ve benzeri hususların belgelendirilmesi halinde, Enstitü Yönetim Kurulu öğrencinin mazeretli sayılmasına karar verebilir.

             (2) Öğrenciler mazeretlerini, raporlu olunması halinde raporun bitiş tarihinden itibaren, diğer hallerde olayın vuku bulduğu tarihten itibaren en geç on gün içerisinde Enstitüye bildirir. Bu sürede belgelendirilmeyen mazeretler kabul edilmez. Mazeret, derse devam şartını ortadan kaldırmaz. Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş raporu ya da mazereti olan öğrenciler raporlu oldukları süre içerisinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır. Mazereti kabul edilen öğrenciler akademik takvimde belirtilen tarihlerdeki vize mazeret sınavına alınırlar. Tek hekim onaylı raporlardan en fazla iki rapor tez süresine sayılır.

             İzin

             MADDE 17 – (1) Aşağıdaki sebeplerden dolayı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilere izin verilebilir:

             a) Öğrencilere; belgelemesi şartıyla evlenme, doğum, ölüm ve benzeri mazeretlerde beş gün, doğal afet ve benzeri durumlarda ise Enstitü Yönetim Kurulunun belirleyeceği süre kadar mazeret izni verilir.

             b) Resmi veya özel bir sağlık kuruluşundan alınan ve öğretim dönemini kapsayan en az 45 günlük sağlık raporu olanlara iki yarıyıla kadar izin verilir.

             c) Askere gidecek öğrencilerin talepleri halinde; ders dönemlerini başarıyla tamamlamaları şartıyla askerlikleri süresince Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izin verilir.

             ç) Eğitim, öğretim, araştırma, hastalık, refakat, resmî görev ve benzeri nedenlerle yurt dışına gitmek durumunda olan öğrencilere, Enstitü Yönetim Kurulunca talepleri halinde en çok iki yarıyıl izin verilebilir.

             (2) Başvuru tarihi itibariyle çeşitli nedenlerle öğrenimini süresi içinde tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenciler bu haklardan yararlanamaz.

             (3) Öğrenimine ara verilen öğrenciler; öğrenime ara verme nedeni ortadan kalktıktan sonra on gün içinde öğrenime ara verme durumunun sona erdiğini kanıtlayan belgeyi Enstitüye ibraz etmesi halinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenimine kaldığı yerden devam edebilir.

             Ders kaydı

             MADDE 18 – (1) Öğrenciler, her yarıyıl başında dersler başlamadan önce, Üniversite tarafından belirlenen takvim ve esaslara göre, öğrenime katkı payı yatırarak ders ve tez kayıtlarını yaptırır. Öğrenciler, tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar. Enstitü tarafından kabul edilen geçerli bir mazereti olmadan kayıtlarını süresi içerisinde yaptırmayan öğrencilerin kaydı silinir. Mazeretin, kayıt süresinin bitiminden itibaren on gün içerisinde Enstitüye yazılı olarak bildirilmesi gerekir.

             Ders açma

             MADDE 19 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında seçmeli bir dersin açılabilmesi için; o dersin yüksek lisans programında en az üç öğrenci, doktora programında ise bölüm veya ana bilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenecek sayıda öğrencinin o dersi seçmesi gerekir. Seçmeli bir derse belirlenen sayının altında öğrencinin kayıt olması halinde bu ders açılamaz. Derse kayıt yaptıran öğrencilerin açılan başka bir seçmeli derse kayıt yaptırabilmeleri için yarıyılın başladığı günden itibaren beş gün süre verilir.

             (2)

Doktora programında, kredisiz olan uzmanlık alanı dersi tez yazımı aşamasında alınır. Tez çalışmalarına kayıt yaptıran öğrenci uzmanlık alan dersine de kayıt yaptırmış sayılır. Uzmanlık alan dersi açıldığı takdirde öğrenci bu dersi almak zorundadır.

             (3) Bir öğretim üyesi üçten fazla uzmanlık alan dersi açamaz. Uzmanlık alan dersleri yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

             (4) Uzmanlık alan dersi, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Bu dersten üst üste iki, aralıklarla üç kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Derslerin denkliği ve muafiyet

             MADDE 20 – (1) Yüksek lisans programları normal öğretimde tezli veya tezsiz, ikinci öğretimde ise tezsiz olarak yürütülür. Tezli ve/veya tezsiz yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapılmaz.

             (2) Daha önce Üniversiteye bağlı enstitülerde açılan lisansüstü programdan alınarak başarılan aynı mahiyetteki dersler, ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yeni programda geçerli sayılabilir. Bu oran programın gerektirdiği kredinin 1/3’ünü geçemez.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 21 – (1) Lisansüstü programlarda her dönem en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavı yapılır. Bu sınavlar ödev hazırlama şeklinde de olabilir.

             (2) Bir dersin dönem sonu başarı notu, ara sınav/sınavlar ortalaması ile yarıyıl sınav notunun aritmetik ortalaması alınarak bulunur. Başarı notunun hesaplanmasında vize sınavının %40’ı, final sınavının %60’ı alınır. Bu notun 100 üzerinden; yüksek lisansta en az 70 (CC), doktorada en az 75 (CB) puan olması gerekir.

             (3) Lisansüstü derslerde bütünleme sınav hakkı olmaz. Öğrenci, ilk kez başarısız olduğu dersi veya yerine seçtiği başka bir dersi, danışmanın ve ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tekrar almak zorundadır.

             (4) Lisansüstü programların sınav sonuçları ve sınav belgeleri en geç yedi gün içinde Enstitüye verilir ve Enstitü tarafından ilan edilir.

             (5) Sınav sonuçlarına, yargı yolu açık olmak üzere maddi hatalar dışında itiraz edilemez. Ders sorumlusunun verdiği not kesindir. Maddi hata başvurusu, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde Enstitüye yazılı olarak yapılır. Değerlendirmede maddi hata görülürse not düzeltilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz ve not kesinlik kazanır.

             Başarı notu

             MADDE 22 – (1) Başarı notuna ilişkin esaslar şunlardır;

             a) Kredili bir dersin dönem sonu başarı notu, ara sınavlar ve/veya dönem içi çalışmalar, dönem sonu sınavı ve/veya dönem sonu proje çalışması değerlendirilerek öğretim elemanı tarafından belirlenir.

             b) Öğrencilere aldıkları kredili dersler için aşağıdaki çizelgeye göre harf notlarından biri başarı notu olarak verilir:

             Puan                   Harf Notu           Katsayı

             90–100                    AA                    4,0

             85–89                      BA                    3,5

             80–84                      BB                    3,0

             75–79                      CB                    2,5

             70–74                      CC                    2,0

             65–69                      DC                    1,5

             60–64                      DD                    1,0

             50–59                      FD                    0,5

             0 – 49                       FF                     0,0

             c) Yukarıdaki çizelgede yer alan harf notlarının dışında kalan değerlendirmeler için aşağıdaki harfler kullanılır:

             1) B: Başarılı,

             2) K: Başarısız, kalır,

             3) D: Devamsız,

             4) G: Girmedi.

             ç) Bir dersten başarılı sayılabilmek için; yüksek lisansta en az CC, doktorada ise en az CB notu almak gerekir.

             d) Derse devam yükümlülüklerini ya da ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde edemeyen öğrenciler devamsız (D) sayılır ve bu durumdaki öğrencilerin harf notu (FF) olarak işlem görür. Tez çalışması, seminer ve dönem projesi gibi kredisiz dersler başarılı (B) ya da başarısız (K) olarak değerlendirilir. (B) ve (K) notları genel not ortalamasına katılmaz. Sınavlara katılmayan öğrencilere girmedi (G) notu verilir ve FF olarak işlem görür.

             e) Not dönüşümü için Üniversitenin belirlediği koşullar esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 23 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

             Öğrenim süresi

             MADDE 24 – (1) Tezli yüksek lisans programının tamamlanma süresi dört yarıyıldır.

             (2) Bütün derslerden başarılı olan, tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyılın sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, tez çalışması ara raporları eksiksiz olması koşuluyla, danışman ve ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Ek süre talebinin, normal sürenin bitiminden en az bir ay önce talep edilmiş olması gerekir.

             (3) Danışman ve tez konusu değişikliği nedeniyle öğrenciye ek süre verilmez.

             Ders ve krediler

             MADDE 25 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

             (2) Tezli yüksek lisans programı, toplamı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tezden oluşur.

             (3) Seminer dersi ve tez çalışmaları kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

             (4) Her yarıyıl, açılacak lisansüstü dersler ve bunları verecek öğretim elemanları ana bilim dallarının teklifi ile Enstitü Kurulu tarafından belirlenir. Lisansüstü dersler ve tez ile seminer çalışmaları öğretim üyeleri tarafından verilir.

             (5) Öğrenci, tez danışmanı atanmasını izleyen dönemin başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tez çalışmasına kayıt yaptıran öğrenci tez danışmanınca açılan uzmanlık alan dersini almak ve başarmakla yükümlüdür.

             (6) İlgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile kredili derslerin her yarıyıl en fazla bir tanesi, başka bir yükseköğretim kurumunda yürütülmekte olan lisansüstü programlardan seçilebilir.

             (7) Seminer dersi ile birlikte her yarıyıl iki ders zorunludur. Diğer iki ders seçmeli dersler arasından seçilir. Zorunlu ve seçmeli dersler ana bilim dalı başkanlığının önerisiyle Enstitü Kurulunca belirlenir.

             (8) Seminer ve tez çalışmaları dışındaki 21 kredilik yedi ders aşağıdaki şekilde dağılır:

             a) Alan bilgisi ile ilgili üç ders.

             b) Alanın eğitim ve öğretimi ile ilgili iki ders.

             c) Eğitim bilimleri alanında iki ders.

             (9) Öğrencinin alacağı dersler, tez danışmanı atanıncaya kadar ana bilim dalı başkanı, tez danışmanı atandıktan sonra danışmanla birlikte belirlenir.

             Seminer dersi

             MADDE 26 – (1) Yüksek lisans programının ikinci yarıyılında okutulan seminer dersine devam zorunludur. Seminer raporunun yazılmasında Enstitünün belirlediği tez yazım kılavuzuna uyulur. Seminer dersi dönem sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminer çalışmasının bir nüshası, dersin öğretim üyesi tarafından imzalanmış olarak değerlendirme sonucu ile birlikte ve süresi içinde Enstitüye teslim edilir.

             Tez danışmanı, tez konusu ve tez projesi önerisi

             MADDE 27 – (1) Öğrenci, danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen üç ay içinde, tez danışmanının denetiminde bir tez konusu belirler. Tez yazım esaslarına uygun olarak hazırladığı tez önerisini, danışmanının onayından sonra ilgili ana bilim dalı başkanlığına teslim eder.

             (2) Danışman atanmasına ilişkin Enstitü Yönetim Kurulu karar tarihini izleyen üç ay içinde tez önerisini, ilgili ana bilim dalı başkanlığına geçerli bir mazereti olmadan teslim etmeyen öğrenciye, ek süre tanınır. Öğrencinin ek süre talep etmesi halinde, bir yarıyıldan fazla ek süre verilmez.

             Tez konusu değişikliği

             MADDE 28 – (1) Tez konusu değişikliklerinde, bu Yönetmeliğin tez danışmanı, tez konusu ve tez projesi önerisiyle ilgili hükümleri uygulanır.

             Tez çalışması ara raporu

             MADDE 29 – (1) Tez öğrencisi, tez önerisinin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine ilişkin karar tarihinden itibaren, tez çalışmaları ile ilgili olarak her üç ayda bir, Enstitü tarafından hazırlanmış formata uygun olarak, tez çalışması ara raporunu hazırlar ve danışmanının onayına sunar. Tez danışmanı tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilen rapor, en geç on gün içinde Enstitüye teslim edilir.

             (2) Tez çalışması raporlarını üst üste iki veya aralıklı olarak üç kez süresinde hazırlamayan ya da danışmanının onayına sunmayan veya Enstitüye teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Danışmanının mazereti nedeniyle, tez çalışması ara raporunu onaylatamayacak durumda olan öğrenci, tez çalışması ara raporunu ilgili ana bilim dalı başkanına onaylatarak süresi içinde Enstitüye teslim eder.

             Yarıyıl başarı şartı

             MADDE 30 – (1) Öğrencilerin devam ettikleri programın her döneminde en az birisi zorunlu ders olmak üzere iki dersten başarılı olmaları şarttır. Bu şartı yerine getiremeyen öğrencinin kaydı silinir.

             Ders tekrarı

             MADDE 31 – (1) Başarısız olunan dersler, programın üçüncü yarıyılında tekrarlanır. Bunun için ilgili ana bilim dalında programın açık olması gerekmez. Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Tekrar edilen zorunlu dersten veya başarısız olunan seçmeli ders yerine seçilen dersten başarısız olan öğrencinin kaydı silinir.

             Tez konusu ve tez danışmanı

             MADDE 32 – (1) Tezli yüksek lisans programında ilgili ana bilim dalı başkanlığı, her öğrenci için, öğrencinin talebini de dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar öğrencinin tez konusuna uygun alanda uzman bir öğretim üyesini tez danışmanı olarak Enstitüye önerir.

             (2) Enstitü Yönetim Kurulu, danışmanlık yüklerini, tez konusu, akademik unvanlar ve öğretim üyesinin çalışma alanını da dikkate alarak danışmanı görevlendirir. Araştırma görevlisi öğrenciler için atanacak olan tez danışmanı; profesör, bulunmaması halinde doçent, bulunmaması halinde yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından önerilir.

             (3) Tez konusunun niteliği gereği, ilgili ana bilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci bir tez danışmanı da görevlendirilebilir. Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci tez danışmanı olarak kabul edilir. Ancak, ikinci danışman tez izleme komitesi üyesi ve tez sınav jürisinde görev alamaz. Zaruri hallerde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanabilir, ancak oy hakkı bulunmaz.

             (4) Tez danışmanının emeklilik, başka bir göreve atanma, hastalık veya başka nedenlerle çekilme talebi olması ya da ana bilim dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediği veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünün Enstitüye bildirmesi halinde, öğrenciye yeni danışman atanır.

             Tezin niteliği, yazımı ve teslimi

             MADDE 33 – (1) Yüksek lisans tezi, araştırma ve inceleme niteliği taşır.

             (2) Tez, tez yazım kılavuzunda belirlenen kurallara uygun olarak ve Türkçe yazılır. Ayrıca, tezin İngilizce bir özeti konulur. Ancak yabancı dil öğretimi yapan ana bilim dallarında, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tezin yabancı dilde yazılmasına karar verebilir. Bu durumda bin kelimeden az olmamak üzere tezin sonuna Türkçe bir özet eklenir.

             (3) Enstitünün tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara uygun olarak çoğaltılan tez, ön görülen bir dilekçe ekinde Enstitüye teslim edilir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmadan, süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.

             Tez jürisi

             MADDE 34 – (1) Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az biri Enstitü içindeki başka bir ana bilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, birisi ilgili ana bilim dalından, diğeri Enstitü içindeki başka bir ana bilim dalı ya da başka bir yüksek öğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Tez jürisi ana bilim dalı ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen zorunlu sebepler dışında değiştirilmez.

             (2) İlgili ana bilim dalı başkanlığı her yüksek lisans tezi için, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak en az altı öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu bunlar arasından ya da başka öğretim üyelerinden jüri üyelerini belirler.

             (3) İkinci tez danışmanının jüri üyesi olması halinde jüri beş kişiden oluşur.

             Tez sınavı

             MADDE 35 – (1) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde toplanarak, öğrenciyi danışmanın koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Jüri üyelerinin tezle ilgili kişisel değerlendirme raporları, sınav evrakıyla birlikte Enstitüye teslim edilmek üzere toplantıya getirilir. Süresi içinde geçerli mazereti nedeniyle katılmayan ya da katılamayan jüri üyesinin yerine yedek üye katılır.

             (2) Tez jürisinin herhangi bir nedenle toplanamaması halinde, durum tez danışmanı tarafından gerekçeleriyle Enstitüye bildirilir. Tez savunma sınav tarihi, sınavın yapılmadığı tarihi onbeş gün geçmemek üzere belirlenerek Enstitü yönetimi tarafından üyelere bildirilir. Bu sürelerde toplanamayan jüri yerine Enstitü tarafından yeni bir jüri kurulur.

             (3) Jüri, üyelerinden birini başkan seçer.

             (4) Tez sınavı, en az 45, en fazla 90 dakikalık sözlü bir sınavdır.

             (5) Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru – cevap bölümünden oluşur. Öğrenci, tezle ilgili bilgi ve belgelerin aslını ya da kopyasını ve diğer ilgili dokümanın aslını sınav sırasında istenmesi halinde ibraz etmek zorundadır.

             (6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, oybirliği ya da oy çokluğuyla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Jüri tutanağı, tez sınavı sonunda jüri başkanı tarafından Enstitüye teslim edilir. Jüri red veya düzeltme verdiği takdirde, bu kararın gerekçeleri tutanağa eklenir. Jüri başkanı, kararı öğrenciye sınav bitiminde sözlü olarak tebliğ eder.

             (7) Tezi reddedilen öğrencinin kaydı silinir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde jürinin belirleyeceği tarihte gerekli düzeltmeyi yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin kaydı silinir.

             (8) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, Enstitünün tez yazım ve basımıyla ilgili esaslarında belirlenen kurallara göre, tezini Enstitünün istediği sayıda çoğaltarak en geç bir ay içerisinde Enstitüye teslim eder.

             (9) Tez savunma sınavına Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınav hakkını kaydeder ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tezin veya projelerin yayımlanması

             MADDE 36 – (1)

Kabul edilmiş olan tez, sergi veya proje, tamamen veya kısmen eser sahibi tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tamamı veya bir kısmı yayımlanmamış olan tez hakkında ancak eser sahibi bilgi verebilir. Tez, sergi veya projenin yayımlanmasına ilişkin konularda; 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanır.

             Tezli yüksek lisans diploması

             MADDE 37 – (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tezini Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere, öğrencinin yazılı talebi halinde geçici mezuniyet belgesi verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             (3) Tezin şekil yönünden uygun olması için; tezlerin tez yazım esaslarına uygun olarak yazılması ve çoğaltılması, Enstitü web sitesinde yayınlanan tez teslimine ilişkin kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu web sitesinde yayınlanan tez teslim kılavuzunda belirtilen şartları taşıması gerekir. Belirtilen şartlara uygun olup olmadığı, Enstitü tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir. Öğrenciye yazılı ya da sözlü olarak bildirilen eksikliklerin on gün içinde tamamlanması gerekir.

             (4) Yukarıdaki şartları yerine getirmeyen öğrencilere, bunları yerine getirene kadar belge ve diploma verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 38 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

             (2) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır.

             (3) Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretimde yürütülür. Hangi alanlarda ve hangi dönemlerde ikinci öğretim programının açılacağına Enstitü Kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

             (4) Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramaz.

             Ortaöğretim alan öğretmenliği          

             MADDE 39 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları ile eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında uzman yetiştirmeye yönelik tezsiz yüksek lisans programları; ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür ve öğrenci kabul edilir.

             (2) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı, 46 kredilik dersin okutulduğu iki yarıyıldan oluşur.

             Dersler ve dönem projesi

             MADDE 40 – (1) Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı dışındaki tezsiz yüksek lisans programında; 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile kredisiz olan dönem projesi dersi alınır.

             (2) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl başında kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporu, tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır ve danışman tarafından onaylanır. Dönem projesi dersinden ikinci kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Tezsiz yüksek lisans programında; birinci ve ikinci yarıyıllarda kredili dörder ders, üçüncü yarıyılda ise kredili iki ders ile kredisiz olan dönem projesi dersi alınır.

             (4) Birinci ve ikinci yarıyıllarda yer alan derslerin ikisi zorunlu, diğer ikisi seçmeli derstir. Üçüncü yarıyılda yer alan kredili derslerin birisi ile dönem projesi dersi zorunludur. Her dönemdeki seçmeli dersler en az dört seçmeli ders arasından seçilir.

             (5) Derslerin her yarıyıl en fazla iki tanesinin Enstitüde yürütülen diğer lisansüstü programlardan veya başka bir üniversitede açılan ilgili programlardan seçilebilmesi için, ilgili ana bilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı gerekir.

             (6) Öğrencilerin devam ettikleri programın birinci ve ikinci yarıyıllarında; her yarıyılda en az iki dersten, üçüncü yarıyılda ise en az bir kredili dersten başarılı olmaları gerekir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Danışman atanması

             MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında, ana bilim dalı başkanları her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

             (2) Enstitü Yönetim Kurulu bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki esaslara göre danışman görevlendirir. Bitirme projelerinde projenin özelliğine göre birden fazla öğretim üyesi görevlendirilebilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 42 – (1) Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Başarısız olunan dersin tekrar edilmesi esastır. Ancak zorunlu hallerde anabilim dalı başkanının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile ders değişikliği yapılabilir. Tekrar edilen dersin yerine alınan ders ikinci kez tekrar edilmiş sayılır. Tekrar edilen bir dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir.

             Öğrenim süresi

             MADDE 43 – (1) Derslerini ve araştırma projesini en fazla altı yarıyılın sonuna kadar başaramayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisans programına geçiş

             MADDE 44 – (1) Bir tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına, programın ders döneminde geçiş yapılmaz ve geçiş için müracaat edilmez.

             (2) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçişte, aldığı dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlamış, kayıtta tezli yüksek lisans programının giriş şartlarını yerine getirmiş olmak gerekir.

             (3) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş, ilgili ana bilim dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile olur.

             Tezsiz yüksek lisans diploması

             MADDE 45 – (1) Bütün derslerin sınavlarından başarılı olan tezsiz yüksek lisans öğrencisine, diğer şartları da yerine getirmiş olmak kaydıyla, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Tezsiz yüksek lisans diploması hazırlanıncaya kadar yerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

             (2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 46 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

             (2) Bu program toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır.

             (3) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretimde yürütülür. Hangi alanlarda ve ne zaman ikinci öğretim uygulaması yapılacağına Enstitü Kurulunun görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

             (4) Öğretim elemanları uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramaz.

             Dersler ve dönem projesi

             MADDE 47 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programında; birinci ve ikinci yarıyıllarda kredili dörder ders, üçüncü yarıyılda ise kredili iki ders ile kredisiz olan dönem projesi dersi alınır.

             (2) Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci dönem projesi dersinin alındığı yarıyıl başında kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Dönem projesi raporu, tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılır ve danışman tarafından onaylanır. Dönem projesi dersinden ikinci kez başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (3) Öğrencilerin devam ettikleri programın birinci ve ikinci yarıyıllarında; her yarıyılda en az iki dersten, üçüncü yarıyılda ise en az bir kredili dersten başarılı olmaları gerekir. Bu şartı yerine getirmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Danışman atanması

             MADDE 48 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında, anabilim dalı başkanları her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Yeterli sayıda öğretim üyesinin bulunmaması halinde, doktorasını tamamlamış öğretim görevlileri de danışman olarak görevlendirilebilir.

             (2) Enstitü Yönetim Kurulu bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki esaslara göre danışman görevlendirir. Bitirme projelerinde projenin özelliğine göre birden fazla öğretim üyesi görevlendirilebilir.

             Ders tekrarı

             MADDE 49 – (1) Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Öğrenci bir dersi en çok iki defa alabilir.

             (2) Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler, başarısız olduğu dersi, dersin açıldığı ilk yarıyılda tekrar almak zorundadır. Öğrencinin başarısız olduğu zorunlu dersin açılmaması durumunda, o dersin yerine açılan zorunlu ders alınır. Ancak dersin ve/veya derslerin kaldırılması durumunda, başarısız olunan dersin yerine o dersin muadili bir ders, ana bilim dalının görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile verilir.

             (3) Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu seçmeli dersi açıldığı ilk yarıyılda tekrar edebileceği gibi, başarısız olduğu seçmeli dersin yerine başka bir seçmeli dersi de alabilir.

             (4) Öğrencilerin, altıncı yarıyılın sonuna kadar, ders tekrarları dâhil derslerini başarıyla tamamlamaları zorunludur.

             Öğrenim süresi

             MADDE 50 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 51 – (1) Öğrenciler; kayıt yaptırdıkları kredili derslerden her dönem içinde en az bir defa ara sınava girerler. Birden fazla ara sınav yapılması halinde, sınavların aritmetik ortalaması alınır. Öğrenci, ara sınavda tam notun %50'sinin altında not aldığı dersin yarıyıl sonu sınavına giremez ve o dersi tekrarlar. Ara sınav tarihleri, akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak, ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Başarı puanı, ara sınavdan alınan notun %30’u ve final sınavından alınan notun %70’i alınarak hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için başarı notunun, tam notun %70'inden az olmaması gerekir.

             Yüksek lisans diploması

             MADDE 52 – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencisine, diğer şartları da yerine getirmek kaydı ile yüksek lisans diploması verilir.

             (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

             Diğer hususlar

             MADDE 53 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarının yürütülmesine ilişkin olarak yukarıda belirtilmeyen hususlarda, bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

             Amaç ve kapsam

             MADDE 54 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, eğitime yönelik yeni gelişmeleri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorumlama ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli yöntemleri belirleme yeteneği kazandırmaktır.

             Öğrenim süresi

             MADDE 55 – (1) Doktora programını tamamlama süresi sekiz yarıyıldır. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği belirtilen süreden önce de kesilebilir.

             (2) Dördüncü yarıyıl sonunda bütün derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Giriş sınavı ve başarı notunun hesaplanması

             MADDE 56 – (1) Giriş sınavları Enstitünün gözetimi ve denetiminde yapılır.

             (2) Doktora giriş sınavı mülakat şeklinde yapılır. Ancak, programın niteliğine göre gerekli görüldüğünde uygulama şeklinde de yapılabilir. Doktora programının açıldığı ana bilim dalı, gereklilik halinde yazılı sınav da yapabilir ve değerlendirmeyi mülakat ve yazılı sınavın aritmetik ortalamasını alarak yapar.

             (3) Gerekli koşul ve belgelere sahip olan adaylar mülakata tabi tutulurlar. Mülakata alınacak aday sayısı, program için ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. Adayların ALES puanlarının % 55’i, yüksek lisans mezuniyet notunun % 15’i ve yabancı dil puanlarının % 10’unun toplamı ile elde edilecek puanları, en yüksekten başlayarak, kontenjanın üç katına kadar sıralanır.

             (4) Giriş başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna %10, ALES puanına % 55, yabancı dil puanına % 10, mülakat notuna da % 25 ağırlık verilir. Başarılı sayılabilmek için, başarı notunun ve mülakat notunun ayrı ayrı tam notun en az % 50’si olması gerekir.

             (5) Kontenjanlar, giriş sınavı başarı notu en yüksek olan öğrenciden başlamak suretiyle doldurulur. Giriş sınavında başarı notlarının eşit olması halinde sırasıyla ALES, mülakat notu, yabancı dil notu, lisans mezuniyet notu dikkate alınır.

             (6) Giriş sınavlarında öğrencilerin ayrıca, Senatonun belirlediği diğer şartları da yerine getirmeleri gerekir.

             Ders ve krediler

             MADDE 57 – (1) Doktora programında, her birinin kredi değeri üç olan en az sekiz ders yer alır. Ancak ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı en çok 10 derse kadar çıkartılabilir.

             (2) 24 kredilik sekiz ders aşağıdaki şekilde dağılır:

             a) Alan bilgisi ile ilgili üç ders.

             b) Alanın eğitim ve öğretimi ile ilgili üç ders.

             c) Eğitim bilimleri alanından iki ders.

             (3) Bu dersler, birinci ve ikinci yarıyılda dörder ders olarak dağıtılır. Seminer dersi, üçüncü yarıyılda alınır. Araştırma teknikleri dersinin, ikinci yarıyılın sonuna kadar alınması zorunludur.

             (4) Dersler zorunlu ve seçmeli olarak alınır. Seminer dersi ve araştırma teknikleri dersi zorunludur. Hangi derslerin zorunlu, hangi derslerin seçmeli olacağı ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

             (5) Derslerin diğer doktora programlarından seçilmesi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile olur. Başka bir doktora programından en fazla iki ders alınabilir.

             (6) Doktora yeterlik sınavında başarılı olup, gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme derslerini almamış olan öğrenciler, bu dersleri tez çalışması döneminde almak ve başarmak zorundadır.

             (7) Doktora dersleriyle ilgili diğer hususlar Üniversitelerarası Kurul tarafından 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine ve Senato kararlarına göre düzenlenir.

             Sınavlar ve değerlendirme

             MADDE 58 – (1) Öğrenciler, seminer dersi dışında kayıt yaptırdıkları derslerden her yarıyıl içinde en az bir defa ara sınava girerler ve/veya ara sınav yerine geçmek üzere verilen en az bir ödevi yaparlar. Ara sınav ve/veya ödev tarihleri akademik takvimde belirtilen sürelere uygun olarak ilgili öğretim üyesi tarafından belirlenir ve duyurulur.

             (2) Bir dersten final sınavına girmeye hak kazanan öğrenci, Enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen tarihte final sınavına alınır. Final sınavı, Enstitünün tez yazımı ile ilgili esaslarına uygun olarak hazırlanmış dönem ödevinin değerlendirilmesi biçiminde de olabilir. Final sınavlarında başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınavı hakkı bulunmaz.

             Yarıyıl başarı şartı

             MADDE 59 – (1) Öğrencilerin devam ettikleri programın her yarıyılında en az iki dersten başarılı olmaları şartı aranır. Bu şartı yerine getirmeyen öğrencinin kaydı silinir.

             Ders tekrarı

             MADDE 60 – (1) Öğrencilerin tekrar edecekleri ders veya derslere kayıt yaptırmaları zorunludur. Öğrenci bir dersi en çok iki defa alabilir. Seçmeli bir dersten başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi tekrar edebileceği gibi, seçmeli derslerden bir başkasını da başarısız olduğu dersin yerine alabilir. Mecburi derslerin yerine başka ders alınamaz. Ancak dersin ve/veya derslerin kaldırılması durumunda, başarısız olunan dersin yerine o dersin muadili bir ders, ana bilim dalının görüşü, Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile verilir. Tekrar edilen veya başarısız olunan seçmeli ders yerine seçilen bir dersten başarısız olunması halinde öğrencinin kaydı silinir.

             Tez konusu ve tez danışmanı

             MADDE 61 – (1)

İlgili ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için bir tez danışmanını; danışmanlık yüklerini, uzmanlık alanlarını ve öğrencinin talebini dikkate alarak en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar öğretim üyeleri arasından Enstitüye önerir. Enstitü Yönetim Kurulu danışmanlık yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar. Gerekli hallerde anabilim, bilim dalı veya üniversite dışından bir öğretim üyesi danışman olarak atanır.            

             (2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. İkinci tez danışmanı, tez sınavında yer alabilir, ancak oy hakkı bulunmaz.

             (3) Tez konusu değişiklik isteği, tez çalışmasının ilk altı ayı içinde yapılır.

             Yeterlik sınavı

             MADDE 62 – (1) Yeterlik sınavı, öğrencinin bilim dalıyla ilgili temel konular ile doktora çalışmasıyla ilgili konularda, yeterli bilgiye sahip olup olmadığının anlaşılması amacıyla yapılır.

             (2) Yeterlik sınavları Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki dönemde yapılır.

             (3) Öğrenci en geç beşinci dönemin sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

             (4) Bir öğrencinin yeterlik sınavına girebilmesi için, derslerini başarı ile tamamlamış olması gerekir.

             (5) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Öğrenci, yazılı sınavın yapılıp değerlendirilmesini müteakip aynı gün içinde sözlü sınava alınır. Yazılı ve sözlü sınav birlikte değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınavlar en az altmış en fazla doksanar dakika sürer. Sınav sonucu, doktora yeterlik komitesi başkanı tarafından, sözlü sınavın yapıldığı tarihi izleyen üç gün içerisinde bir tutanakla Enstitüye bildirilir ve sonuçlar Enstitü tarafından duyurulur.

             (6) Yeterlik sınavı, doktora yeterlik komitesi tarafından yapılır. Doktora yeterlik komitesi sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna oy birliği veya oy çokluğuyla karar verir. Komite Başkanı, sonucu Enstitüye bildirir.

             (7) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin gerekli gördüğü takdirde, ders yükünü tamamlamış olsa bile, dördüncü yarıyıldan sonra da fazla ders/dersler almasını isteyebilir. Bu ders/dersleri altıncı yarıyılın sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (8) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki dönemde açılan yeterlik sınavına girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin kaydı silinir. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler, mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde yeterlik sınavına alınır.

             (9) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen mazeretleri olmadan yeterlik sınavına giremeyen öğrenci sınav hakkını kullanmış olur ve başarısız sayılır.

             Doktora yeterlik komitesi

             MADDE 63 – (1) Doktora yeterlik komitesi, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak, ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen alanın öğretim üyeleri arasından, Enstitü Yönetim Kurulunca seçilir ve üç yıl süreyle görev yapan beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Ancak tez danışmanının, yeterlik komitesi dışından olması halinde doktora yeterlik komitesi, danışmanın da otomatik olarak katılımıyla altı asıl iki yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerin boşalması halinde, yedek üyeler sırasıyla asıl üyelerin kalan süresini tamamlamak üzere görev yapar. Yedek üye bulunamaması halinde yedek üyelik için aynı usulle kalan süre için seçim yapılır.

             (2) Doktora yeterlik komitesi; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla beş asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Kurulan sınav jürilerinde, öğrencinin danışmanının yanı sıra, üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarının aynı ana bilim dallarında veya yakın ana bilim dallarında görevli profesör veya doçent unvanlı en az bir öğretim üyesi yer alır.

             Tezin niteliği, yazımı ve teslimi

             MADDE 64 – (1) Doktora tezinin özgün olması yanında; bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

             (2) Doktora tezi Enstitü tarafından belirlenen tez yazım esaslarına uygun olarak yapılır.

             (3) Doktora programının tamamlanması için öngörülen süreden en az iki ay önce, Enstitü tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılan ve sekiz kopya olarak çoğaltılan tez, öğrencinin tez danışmanının onayından sonra Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladığı tez teslim raporuyla birlikte bir dilekçe ekinde öğrenci tarafından Enstitüye teslim edilir.

             (4) Öğrencilerin tez savunma sınavına girebilecekleri son tarih yazılı olarak öğrenci ve jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

             (5) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, bu Yönetmelik hükümlerinde yer alan kabul edilmiş bir mazereti olmadan süresinde tezini teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tez izleme komitesi

             MADDE 65 – (1) Yeterlik sınavında başarılı olan her öğrenci için bu sınavı izleyen bir ay içerisinde tez izleme komitesi oluşturulur. Tez izleme komitesi üç yıl süreyle görev yapar.

             (2) Tez izleme komitesi, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Danışman üye dışındaki komite üyeleri, ilgili ana bilim dalı başkanlığının, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki esasları dikkate alarak önereceği biri ana bilim dalı içindeki, diğeri ana bilim dalı dışındaki öğretim üyeleri ya da bunlar dışındaki öğretim üyeleri arasından Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir. Ana bilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile tez izleme komitesi üyeleri görev süreleri dolmadan da değiştirilebilir. Tez izleme komitesi üyelerinden biri başka bir üniversitenin öğretim üyelerinden seçilebilir.

             (3) İkinci tez danışmanı, dilediği takdirde tez izleme komitesi toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamaz.

             Tez önerisi savunması

             MADDE 66 – (1) Doktora yeterlik sınavını başaran öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtılır.

             (2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Sonuç, ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından savunmanın yapılmasından itibaren üç gün içerisinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

             (3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, danışman değişikliği isteme ve/veya tez konusunu değiştirme talebinde bulunabilir. Öğrencinin bu talebi, ilgili ana bilim dalının görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Tez önerisi bir kez reddedilen öğrenci, altı ay sonra tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Bu savunmada da tez önerisi reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

             (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak – Haziran ve Temmuz – Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmalar özetlenir ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komitesine raporunu süresinde sunmayan öğrenci, o dönemdeki tez izleme komitesinde başarısız olmuş sayılır. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu raporu değerlendirmek üzere en geç onbeş gün içinde toplanır. Öğrencinin tez çalışması komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

             (5) Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenci başarısız sayılır ve Enstitü ile ilişiği kesilir.

             Tez jürisi

             MADDE 67 – (1) Tezini teslim eden öğrencinin tez sınavını yapmak üzere tez jürisi oluşturulur.

             (2) Doktora tez jürisi oluşturmak amacıyla, ilgili ana bilim dalı başkanlığı, öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyesi olmak üzere, akademik unvanları da göz önünde bulundurularak on öğretim üyesini Enstitü Yönetim Kuruluna önerir. Enstitü Yönetim Kurulu önerileri de dikkate alarak tez jürisini oluşturur ve atamasını yapar. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri olmak üzere, beş asıl öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca, iki yedek üye belirlenir. Asıl ve yedek jüri üyelerinin en az birer üyesi başka bir yükseköğretim kurumunda görev yapan öğretim üyelerinden oluşur.

             (3) Doktora tez jürisi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri tez danışmanı olmak üzere üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Doktora yapılan bilim dalında yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde, yakın bilim dalındaki öğretim üyeleri arasından seçim yapılabilir.

             Doktora tezinin sonuçlanması

             MADDE 68 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (2) Jüri üyeleri; tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez danışmanının koordinatörlüğünde tez savunma sınavına alır. Geçerli bir mazereti nedeniyle jürinin toplanamaması halinde, tez danışmanı tarafından toplanamama nedenleri, aynı gün yazılı olarak Enstitüye bildirilir. Yeni tez savunma sınavı tarihi, sınavın yapılamadığı tarihi izleyen onbeş günlük süreyi geçmemek üzere, Enstitü tarafından belirlenerek jüri üyelerine yazılı olarak bildirilir.

             (3) Jüri üyeleri, tezle ilgili olarak Enstitü tarafından belirlenmiş formata uygun biçimde hazırladıkları, tez değerlendirme raporlarını, tez savunma sınavı başlamadan önce öğrencinin dosyasına konulmak üzere, Enstitüye teslim eder.

             (4) Tez savunma sınavı; tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru – cevap bölümünden oluşan, en az 60, en çok 150 dakikalık ve izleyicilere açık olarak Enstitüde yapılır. Tez savunma sınavları, uygulama, laboratuar çalışması ve benzeri çalışmalar Enstitünün bilgisi dâhilinde, belirtilen uygulama alanlarında yapılabilir.

             (5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, izleyicilere kapalı olarak, tez hakkında, oy birliği veya oy çokluğu ile kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili ana bilim dalı başkanlığı adına, jüri başkanı tarafından tez savunma sınavının bitiminde tutanakla Enstitüye bildirilir.

             (6) Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, kendisine ayrıca yazılı bir tebligat yapılmadan, en geç altı ay içinde gerekli ve önerilen düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde ikinci kez savunmak üzere Enstitüye teslim eder. İkinci tez savunma sınavı sonunda da tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (7) Tez savunma sınavına, bu Yönetmelik hükümleri gereğince belirtilen bir mazereti olmadan gelmeyen öğrenci, tez savunma sınavı hakkını kaybeder ve öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (8) Tez savunma sınavının bu maddenin dördüncü fıkrasında belirlenen sürelerde yapılamaması durumunda, sınavın yapılamadığı ana bilim dalı başkanlığına Enstitü tarafından bildirilir. Ana bilim dalı başkanlığının değerlendirmesi de dikkate alınarak sınavın yapılması için gerekli önlemler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından alınır.

             Tezin yayınlanması

             MADDE 69 – (1) Kabul edilmiş olan tez, sergi veya proje, tamamen veya kısmen eser sahibi tarafından yurt içinde veya yurt dışında yayımlanabilir. Tamamı veya bir kısmı yayımlanmamış olan tez hakkında ancak eser sahibi bilgi verebilir. Tez, sergi veya projenin yayımlanmasına ilişkin konularda; 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri uygulanır.

             Doktora diploması

             MADDE 70 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları yerine getiren öğrenciye, Rektör ve Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan doktora diploması verilir.

             (2) Doktora diploması düzenleninceye kadar, diploma yerine geçmek üzere öğrencinin yazılı talebi üzerine geçici mezuniyet belgesi verilir.

             (3) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

             Amaç

             MADDE 71 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

             (2) Hangi alanlarda sanatta yeterlik programı açılacağı Üniversitelerarası Kurulun önerisi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

             Giriş sınavına kabul için ön şartlar

             MADDE 72 – (1) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dallarda açılacak olan sanatta yeterlik programları için ön şartlar şunlardır:

             a) Sanatta yeterlik programlarına esas olarak aynı ana sanat dalından yüksek lisans diploması almış olanlar kabul edilir. Başvurulacak ana sanat dalına yakın bir yüksek lisans programından mezun olanların kabulü ise, ilgili ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır. Yüksek lisans derecesinin yurt dışından alınmış olması halinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından verilmiş denklik belgesi aranır.

             b) Yüksek lisans mezuniyet notunun; 100 tam puan üzerinden en az 70 puan, 4’lü ya da harfli sistemdeki değerlendirmelerde ise not bareminin yüzlük sisteme çevirtilerek en az 70 olduğunun belgelenmesi gerekir.

             c) İlgili ana sanat dalı başkanlığınca belirlenen ALES puanı türünden en az 55 puan alınmış olması gerekir.

             ç) ÜDS veya KPDS’den en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan, bu puanlara eşdeğer bir puanın alınmış olması gerekir.

             (2) Aday öğrenciler, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre Enstitü Yönetim Kurulunca belirtilen süre içerisinde ve istenilen belgelerle birlikte Enstitüye şahsen başvurur.

             Giriş sınavı ve başarı notunun hesaplanması

             MADDE 73 – (1) Sanatta yeterlik giriş sınavı, mülâkat ve uygulama sınavından oluşur.

             (2) Başarı notunun hesaplanmasında; yüksek lisans mezuniyet notuna % 15, ALES puanına % 50, yabancı dil puanına % 10, mülakat puanına % 25 ağırlık verilir. Başarılı sayılabilmek için, başarı notunun ve mülakat notunun ayrıayrı tam notun en az % 50’si olması gerekir. Giriş sınavları Enstitünün gözetim ve denetiminde yapılır.

             Dersler ve krediler

             MADDE 74 – (1) Sanatta yeterlik programında her birinin kredi değeri üç olan sekiz ders yer alır. Ancak ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bu sayı en çok on derse kadar çıkartılabilir.

             (2) Dersler zorunlu ve seçmeli olarak alınır. Araştırma teknikleri dersi zorunludur. Araştırma teknikleri dersi dışındaki hangi derslerin zorunlu, hangi derslerin seçmeli olacağı ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu derslerden en çok üçünün, diğer yükseköğretim kurumlarında ya da Enstitüde yürütülen diğer sanatta yeterlik programlarından seçilmesi, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile olur.

             (3) Sanatta yeterlik programında yer alan derslerden başarılı olan öğrenciler tez, sergi veya proje çalışması döneminde gelişim ve öğrenme ile öğretimde planlama ve değerlendirme dersleri almak zorundadır. Bu dersler sanatta yeterlik programındaki derslere dâhil değildir. Sanatta yeterlik çalışması sınavına girebilmek için bu derslerden başarılı olmak ön şarttır.

             Öğrenim süresi

             MADDE 75 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en fazla sekiz, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Bu Yönetmelik uyarınca başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği belirtilen süreden önce de kesilebilir.

             (2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayanlar veya Yükseköğretim Kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

             (3) Derslerini başarı ile bitiren, ancak tez, sergi veya proje ve benzeri çalışmasını sekizinci yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sanatta yeterlik çalışması sınavına giremeyen bir öğrenciye; ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile tez, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir.

             Danışman atanması

             MADDE 76 – (1) İlgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı; bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesindeki esasları da dikkate alarak, her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini, en geç programın ikinci yarıyılının sonuna kadar Enstitüye önerir. Danışman atanması, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

             (2) Sanatta yeterlik çalışmasının niteliği birden fazla danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci danışman da atanabilir.

             (3) Araştırma görevlisi öğrenciler için atanacak olan tez danışmanı; profesör ve doçent unvanlı öğretim üyeleri arasından atanır. Enstitü Yönetim Kurulu, öğretim üyelerinin tez yüklerini ve öneriyi de dikkate alarak tez danışmanını belirler ve atamasını yapar.

             (4) Danışman atanmasını takiben en geç otuz gün içerisinde ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanı tarafından bildirilen sanatta yeterlik çalışma konusunu Enstitüye önerir. Çalışma konuları Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanarak kesinleşir.

             (5) Danışmanın emeklilik, başka göreve atanma, hastalık veya diğer nedenlerle çekilme talebi olması ya da ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının danışmanlık görevini yerine getirmediğine veya getiremediğine ilişkin gerekçeli görüşünü Enstitüye bildirmesi halinde, bu maddenin birinci fıkrasına göre öğrenciye yeni danışman atanır.

             Sanatta yeterlik sınavının sonuçlanması

             MADDE 77 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasını sonuçlandırabilmek için, ÜDS’den 100 üzerinden en az 55 puan almış olmak ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden başarılı olmak gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’denen az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması gerekir. Belirtilen yabancı dil sınavlarında başarısız olan sanatta yeterlik öğrencileri, esasları Senatoca belirlenmek üzere yabancı dil hazırlık programına öğrenci olarak kaydedilebilirler. Bu program süresi en çok bir takvim yılı olup, bu süre sonunda belirtilen sınavlarda başarılı olamayan öğrencilerin Enstitü ile ilişikleri kesilir. Bu programda geçirilen süre öğrenim süresine dâhil edilmez.

             (2) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve ayrıca tezini veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

             (3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

             (4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu sınav sonunda da sanatta yeterlik çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

             (5) Sanatta yeterlik sınavı 60 dakikadan az ve 90 dakikadan fazla olmamak şartıyla sözlü veya sözlü ve uygulamalı yapılır.

             Sanatta yeterlik tez jürisi

             MADDE 78 – (1) Tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayan öğrencinin sanatta yeterlik sınavını yapmak üzere sanatta yeterlik tez jürisi oluşturulur.

             (2) Sanatta yeterlik tez jürisi, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla seçilir.

             (3) Sanatta yeterlik tez jürisi, biri tez danışmanı olmak üzere üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İlgili bilim dalında yeterli öğretim üyesi bulunmadığı takdirde, yakın bilim dalındaki öğretim üyeleri arasından seçim yapılabilir.

             Sanatta yeterlik diploması

             MADDE 79 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer şartları yerine getiren öğrenciye, Rektör ile Enstitü Müdürünün imzasını taşıyan sanatta yeterlik diploması verilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim/ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı ve var ise verilen unvan bulunur.

             Sanatta yeterlik programıyla ilgili diğer hususlar

             MADDE 80 – (1) Sanatta yeterlik programı bölümünde yer almayan diğer hususlarda doktora programı bölümündeki hükümler uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Anabilim dalı başkanlıklarının sorumluluğu

             MADDE 81 – (1) Enstitünün ana bilim dalı başkanları kendi ana bilim dallarıyla ilgili olarak lisansüstü öğretimin yürütülmesinden Enstitüye karşı sorumludur.

             Danışmanlık yükleri

             MADDE 82 – (1) Bir öğretim üyesinin yüksek lisans ve doktora çalışmalarında aynı anda yürütebileceği danışmanlık sayısı doktorada en çok beş olmak koşuluyla toplam olarak on’dan fazla olmaz. Danışmanın atanması, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Tez danışmanlıkları, ilgili bilim dallarındaki öğretim üyeleri arasında dengeli olarak dağıtılır. Gerekli hallerde öğretim üyelerinin tez yükleri, ilgili ana bilim dalının teklifi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

             İkinci öğretim

             MADDE 83 – (1) Yüksek lisans programlarında ikinci öğretim programı açılabilir. İkinci öğretim, yoğun yaz programı şeklinde de düzenlenebilir.

             Lisansüstü yaz programları

             MADDE 84 – (1) Yaz döneminde, gerekli görülen programlar için Senato kararıyla lisansüstü eğitim ve öğretim düzenlenebilir.

             Disiplin işleri

             MADDE 85 – (1) Lisansüstü öğrencileri, Üniversitenin lisans öğrencilerinin bağlı olduğu, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine tabidirler.

             Notlarda maddi hata durumu

             MADDE 86 – (1) Öğrenciler lisansüstü derslerde takdir edilen notlara ilişkin maddi hata itirazlarını, notların ilanından itibaren onbeş gün içinde Enstitü Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. İtiraz sonucunda maddi hata yönünden inceleme yapılır.

             Sınavlarda kopya

             MADDE 87 – (1) Lisansüstü ders sınavlarında, ödevlerinde, proje ve sergilerinde kopya çektiği, kopya çekme girişiminde bulunduğu, kopya çekilmesine yardım ettiği anlaşılan öğrencilerin sınavları, ödev, proje ve sergisi geçersiz sayılır; tezlerinde alıntı yaptığı belirlenen öğrencilerin ise tezleri iptal edilir ve söz konusu öğrenciler hakkında, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

             Tezin yazımı ve yayımlanması

             MADDE 88 – (1) Yüksek lisans ve doktora tez raporları, Enstitünün tez yazım ve basım esaslarına uygun olarak hazırlanır.

             (2) Kabul edilmiş olan tez, proje, sanat eseri ve ürünün kısmen veya tamamen, yurt içinde veya yurt dışında yayımlanması, Enstitünün iznine bağlıdır.

             Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

             MADDE 89 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve Enstitü Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 90 – (1) 16/11/1998 tarihli ve 23525 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 91 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 92 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

background image