Sık Sorulan Sorular

 

 

1. Posta yolu ile ön kayıt ve kesin kayıt başvurusu yapabilir miyim?

Hayır

2.  Kayıt Tarihinde il dışındayım ön kayıt veya kesin kaydımı bir başkası yaptırabilir mi?

Hayır

3. Enstitünüz lisansüstü öğrencisiyim, öğrencilik haklarımı nasıl öğrenebilirim?

G.Ü. Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği öncelikli olarak öğrencilikle ilgili hak ve sorumluluklarınızı öğrenebileceğiniz iki temel yönetmeliktir. Belirtilen yönetmeliklere Gazi Üniversitesi'nin ya da Enstitü'nün web sayfasından ulaşılabilir.

4. Enstitüde öğrencilik ile ilgili işlemlerimi yaparken kullanabileceğim basılı dilekçe örnekleri var mıdır?

Enstitü web sitemizde bu dilekçeler bulunmaktadır. Bu örneklere Enstitü'nün web sayfasından (Belgeler → Öğrenci Formları → ...) ulaşılabilir.

5. Eğitim sürem ne kadar?

Yüksek Lisans için: Bir yıl ders , bir yıl tez, bir yıl ek süre toplam üç yıldır.

Doktora için: Bir yıl ders, üç yıl tez, iki yıl ek süre toplam altı yıldır.

6. Ders kayıt işlemi ve Bilimsel Hazırlık için ne yapmalıyım?

Kendi şifreniz ile girdiğiniz Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi sayfasından seçeceğiniz dersler danışman  öğretim elemanı  tarafından onaylanmalıdır.

7. Derslere devam zorunluluğum var mı?

Teorik derslerin %70'ine; uygulamalı derslerin ise %80'ine devam etmeyen bir öğrenci o dersin yarı yıl sınavlarına giremez ve devamsızlıktan başarısız kabul edilir.

8. Dersi  veren  öğretim elemanını değiştirebilir miyim?

İlgili ders, programda  dersi veren öğretim elemanından alınır. Farklı öğretim elemanından aynı dersi alma talebi, ancak o dersin tekrarı halinde programda o ders yok ise, başka bir programda mevcut dersi veren öğretim elemanından alınabilir.

9. Daha önce herhangi bir lisansüstü programdan almış olduğum derslerden yeni girdiğim programda muaf olabilir miyim?

Dersin içeriği mevcut programdaki ders içerikleriyle uyuyorsa, Anabilim Dalının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla en fazla iki dersten muaf olunabilir.

10. Danışman ataması için ne yapmalıyım?

Enstitü yönetim kurulu; anabilim/anasanat/bilim/sanat dalı akademik kurulunun önerisi ile her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir danışman atar. Danışman atamada; öğrenci tercihi, öğretim elemanı uzmanlık alanı ve danışmanlık yükleri dikkate alınır.

11. Danışman değişikliği yapabilir miyim?

Öğrencinin danışman değişikliğine ilişkin gerekçeli talebinin enstitü yönetim kurulunca kabul edilmesi halinde, öğrenciye yeni bir danışman atanır. Atama işlemi, danışman belirleme ile ilgili maddelere göre yapılır.

12. İkinci danışman nasıl atanır?

Tez çalışmasının niteliğinin birden çok danışman gerektirdiği durumlarda, Üniversite kadrosu dışında görev yapan, yurt içi veya yurt dışı herhangi bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyesi ikinci danışman olarak atanabilir. Bu atama danışmanın talebi ve anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak enstitü yönetim kurulu kararı ile yapılır. Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ile birlikte yürütülen programlarda, diğer üniversite tarafından atanan danışman da ikinci danışman olarak kabul edilir. (Yüksek Lisans madde 27-2, Dr. 36-5)

13. Doktora yeterlilik sınavına ne zaman girmeliyim?

Doktora öğrencileri derslerini tamamladıktan sonra en geç 5. yarıyıl sonuna kadar yeterlilik sınavına girmelidir. (37-5 madde.)

14. Tez önerimi ne zaman vermeliyim?

Dersler başarıyla tamamlandıktan sonra, en fazla 3 ay içinde tez önerisi enstitüye teslim edilmelidir. (Dersler tamamlanmadan tez önerisi verilmez.)

15. Tez adını nasıl değiştirebilirim?

Tez  adı değiştirme formu doldurularak, tez danışmanı, program danışmanı, Anabilim Dalı başkanının onayı ile yeni tez adı Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülmesi durumunda değiştirilebilir.

16. Tez çalışmalarım sırasında kaç tez izleme raporum olmalı?

Doktora programları için 3 adet tez izleme raporu olmalı. Yüksek Lisans programlarında tez izleme komitesi oluşturulmamaktadır.

17. Ne kadar ek süre kullanabilirim?

Y.L. programını tamamlama süresi 4 yarı yıl olup, bu süre sonunda çalışmalarını tamamlayamayan öğrencilere en fazla 2 yarı yıl ek süre verilir. Dr. Eğitimi tamamlama süresi 8 yarı yıl olup, bu süre sonunda çalışmalarını bitiremeyen öğrencilere 4 yarı yıl ek süre verilir.

18. Kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Kayıt dondurma belgeli gerekçenin tez danışmanı, program danışmanı, anabilim dalıbaşkanınca uygun görülmesi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir yarı yıl veya yıl kayıt dondurma işlemi yapılır. 

19. Tez Savunma Sınavına  girmek için ne yapmalıyım?

Enstitüden alınacak  tez teslim formu tez danışmanı, program danışmanı, anabilim dalı başkanınca onaylanarak Sınav Jürisi teklif edilir. Sınav Jürisi Enstitü Yönetim Kurulunda kesinleşir. Daha sonra bir ay içinde öğrenci savunma sınavına girer. Sınav başarılı, başarısız veya düzeltme olarak değerlendirilir. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri; dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili başkanlık tarafından sınavı izleyen üç gün içinde kişisel raporlar ile birlikte enstitüye tutanakla bildirilir. Ret kararı veren jüri üyesi/üyeleri gerekçeleri tutanağa eklenir.  Y.L. için madde 28, Dr. İçin madde 40’a bakılabilir. Düzeltme alan öğrenci Y.L. ise üç ay, Dr. ise; altı ay düzeltme süresini kullanabilir.

20. Tez savunmasında başarılı olduktan sonra ne işlem yapmalıyım?

Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrenci aşağıdaki işlemleri tamamlayıp bir ay içinde gerekli belgeleri Enstitüye teslim etmelidir. (Y.L. için madde 29, Dr. İçin madde 41.)

 

TEZ TESLİMİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Tez ile birlikte aşağıdaki bilgilerin ve istenen belgelerin getirilmesi gerekmektedir.

  1. Tezin tamamı (pdf formatında) ile Tezin İngilizce ve Türkçe özetinin (pdf formatında) yer aldığı  2(iki) adet CD  hazırlanıp Enstitüye verilecektir.  
  2. Tez onay sayfaları (2 adet olacak)
  3. Tez veri giriş formu http://tez2.yok.gov.tr  adresinden, öğrenci tarafından doldurularak iki (2) adet çıktısı alınıp imzalanacak.
  4. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığından “CD teslim edildiğine dair belge” ile “kitap borcu yoktur” belgesini Enstitüye teslim edecektir.

 

 

TEZ TESLİMİNDE MERKEZ KÜTÜPHANEYE TESLİM EDİLECEK DÖKÜMANLAR

  1. Hazırlanan ve Enstitüye teslim edilen tezler;  tam metin (pdf) formatında ve özet (doc) formatında olmak üzere cd ve dvd ortamında  merkez kütüphaneye teslim edilmektedir
  2. Tez veri giriş formu: http:// kutuphane.marmara.edu.tr/tezformu.htm adresindeki form  öğrenci tarafından doldurularak iki (2) adet çıktısı  alınacaktır.

* 1 adet Eğitim Bilimleri Enstitüsüne verilecektir.

* 1 adet Öğrencide kalacaktır. 

  1. Mezuniyet belgesi alma aşamasına gelen öğrenci sağlık karnesi, paso, kimlik gibi belgeleri Enstitüye teslim etmek zorundadır. Bunların kayıp olması halinde, kayıp ilanı getirilir. Bu belgeleri getirmeyen öğrenciler mezuniyet belgesi alamaz.

 

22.  Başvurduğum lisansüstü programın sınavını kazanamadım. Bu şartlarda programdan ders alabilir miyim?

İlgili anabilim dalı başkanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile her yarıyıl en fazla iki ders özel öğrenci olarak alınabilir.

23.  Özel öğrenci olmak için ne yapmalıyım?

Bir lisans veya lisansüstü programından mezun olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, her yarıyılda en çok iki ders almak ve özel öğrenci olmak için başvuruda bulunabilirler. Başvurular enstitü yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.  Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar; ancak, asıl öğrenciler gibi, dersi/dersleri aldıkları yarıyıl için bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrencilere diploma veya unvan verilmez. Ancak aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir. Özel öğrenciler, ders almak için Senatoca belirlenen öğrenim ücretini öderler.